Vi inviterer til Frokostmøte onsdag 20. mars d.å.

Virksomheten ser seg nødt til å nedbemanne, men har samtidig behov for ny kompetanse – hva kan arbeidsgiver gjøre? 

En stadig tøffere konkurransesituasjon for norske virksomheter stiller høye krav til virksomheters kompetanse; det stilles større krav til arbeidsgivers organisering av arbeidsstokken 
og den enkelte arbeidstakers prestasjoner. Arbeidsgiver opplever ofte et behov for å omorganisere, flytte på ansatte eller gjøre endringer i de ansattes arbeidsoppgaver.
De ansatte opplever at de blir overkjørt, at de får ny leder eller må sitte i nye lokaler. I slike prosesser er det stor risiko for uro og støy.  

Et ønske om en ny organisasjon og ny kompetanse reiser flere arbeidsrettslige problemstillinger som virksomheten må ta i betraktning. En problemstilling er rekkevidden av 
arbeidsgivers endringsadgang uten å måtte gå veien om oppsigelse. En annen problemstilling er at arbeidsgiver kan oppleve at man har behov for å rekruttere nye arbeidstakere 
samtidig som man ikke har ressurser til å beholde alle. Spørsmålet om arbeidsgiver har anledning til å oppbemanne og nedbemanne samtidig blir dermed et spesielt praktisk spørsmål. 
En arbeidstakergruppe som står i en særlig stilling er eldre ansatte med lang fartstid i virksomheten og som ikke tilfredsstiller virksomhetens nye kompetansekrav. 
Høyesteretts nylig avsagte dom om ansiennitet i den såkalte Skanska-saken vil også gjennomgås. 
På frokostmøtet vil vi ta for oss de rettslige spørsmålene som oppstår når arbeidsgiver vil gjøre endringer i organiseringen av virksomheten som går ut over den enkeltes arbeidsforhold. 
Videre vil vi komme med praktiske råd for hvordan disse prosessene kan håndteres og hvilke virkemidler arbeidsgiver kan ta i bruk for å gjennomføre prosesser uten unødvendig uro og 
støy blant de ansatte. 

Innledere er Kari og Kristian som har bred erfaring fra slike omstillingsprosesser.

Flere av SBDL sine øvrige advokater vil også være tilstede, og ønsker du å reservere tid hos en av dem er det bare å gi oss beskjed.