Frokostmøte: «NYHETER I ARBEIDSRETTEN – Er du oppdatert på hva du trenger i hverdagen?

Etter et hektisk år kan vi endelig invitere til frokostmøte i våre nye lokaler i St. Olavs gate 27. Vi vil gjerne ta opp og diskutere de viktigste nyhetene det siste halve året og hvilken betydning disse har i den praktiske HR-hverdagen.

 Vi vil spesielt ta for oss:

De nye lovendringene om fast og midlertidig ansettelse, samt innleie fra bemanningsforetak

Definisjon av fast ansettelse – slutt på 0-timers kontrakter.

Begrensning i adgangen til å inngå lokal, tidsbegrenset avtale om innleie

Forslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet om å innføre en ny hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak, dersom arbeidstaker skulle fylle et reelt vikariat hos innleier. Lovforslaget er ikke vedtatt av Stortinget.

Hvordan skal vi forholde oss til de nye retningslinjene fra rettspraksis om

Arbeidstid og overtid, slik dette ble tolket av Høyesterett i to saker før sommerferien (HR-2018-1036-A og  HR-2018-1037-A)

Valgrett ved virksomhetsoverdragelse. Høyesteretts AFP-dom ga nye retningslinjer for hvilke sammenhenger arbeidstakere kan kreve å bli igjen hos tidligere arbeidsgiver ved virksomhetsoverdragelse. Saken omhandlet tap av AFP. Dommen kan også settes i sammenheng med en nylig dom fra Borgarting lagmannsrett, hvor arbeidstaker i staten ble gitt valgrett som følge av at virksomheten flyttet geografisk. Hvordan forholder vi oss til dette ved outsourcing, fusjoner eller fisjoner?

Skal du nedbemanne i en avdeling og oppbemanne et annet sted? Høyesterett har i HR-2018-880-A stillet svært strenge krav til hva som skal til for å gjøre dette.

Strekker tiden til vil vi også gjerne snakke litt om nyere praksis rundt betydningen av saksbehandling ved avslutning av arbeidsforhold, som viser at arbeidsgiver kan tape «gode» saker hvis saksbehandlingskravene ikke er oppfylt.

Innledere er denne gangen er Kari og Kristian.

Flere av SBDL sine øvrige advokater vil også være tilstede, og ønsker du å reservere tid hos en av dem er det bare å gi oss beskjed.