Frokostmøte: Endringer i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2016, m.m.

Thomas Braut Svendsen og Elisabeth Dolva Sandøy vil i årets første frokostmøte redegjøre for flere viktige endringer i arbeidsrettslovgivningen. Blant annet vil Stortingets behandling av konkurranse-, kunde og rekrutteringsklausuler bli behandlet. Endringene innebærer viktige presiseringer og endringer av stor betydning for arbeidslivet, og trer i kraft allerede 1. januar 2016.

Av viktige rettsavgjørelser som vil bli gjennomgått vil vi redegjøre for Høyesteretts nylig avsatte dom om utvelgelseskrets ved nedbemanning (HR-2015-2449-A). Høyesterett kom til at det var saklig begrunnet å begrense utvelgelseskretsen til den enkelte avdeling, selv om denne avdelingen kun hadde en ansatt.

EU-domstolen avsa tidligere i høst en dom om kompensasjon for arbeidstid til og fra jobb for arbeidstakere som hadde mobilt arbeidssted (sag C-266/14). Dommen vil bli gjennomgått, og det vil bli pekt på hvordan og for hvem dommen vil kunne ha betydning.

I tillegg vil Tjenestemannslovutvalgets lovforslag gjennomgås, selv om en mer detaljert gjennomgang av dette vil foregå neste frokostmøte, den 3. februar.