Fra arbeidsmiljøarbeid til oppsigelse – jus og psykologi i vanskelige personalsaker

Mange personalsaker er sammensatte og komplekse. Hvis en leder tar opp mulige kritikkverdige forhold med en ansatt, kan dette resultere i at den ansatte føler seg mobbet eller trakassert, blir sykmeldt og påberoper seg vern som varsler. Noen ganger kan en ansatt levere inn klage på opplevd mobbing og trakassering – gjerne samtidig med sykmelding – hvorpå ledelsen ønsker å gripe fatt i det de mener er kritikkverdige forhold knyttet til den ansattes opptreden og arbeidsutførelse. Andre ganger viser ansatte manglende arbeidsutførelse kombinert med at andre klager på dem, samtidig med at de selv klager på andre for respektløs behandling.

Uansett innfallsvinkel, så er det utfordrende å ”holde tømmene på så mange hester samtidig”, samtidig finne ut hva som har skjedd, og hvordan og i hvilken rekkefølge saken(e) skal håndteres.

Vi vil på dette kurset gå systematisk igjennom hvordan man som leder skal sortere og deretter håndtere denne type saker, samt hvordan tillitsvalgte, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste best kan ivareta sine roller i disse sakene.

Mandag 28. august og tirsdag 29. august vil professor Ståle Einarsen og advokat Harald Pedersen gå igjennom:

 • Oversikt over sentrale koblinger (arbeidsmiljø – kontraktsvern mv)
 • Hva konflikter er – årsaker og utviklingsforløp
 • Mobbing og trakassering
 • Arbeidsmiljølovens grenser for mellommenneskelig adferd
 • Arbeidsmiljørettslige roller
 • Kritisk gjennomgang av ulike konflikthåndteringsteknikker
 • Psykologiske og juridiske prinsipper for saksbehandling
 • Prinsipper for faktaundersøkelse
 • Interne retningslinjer / prosedyrer

Onsdag 30. august og torsdag 31. august vil advokat Terje Gerhard Andersen og advokat Thomas Braut Svendsen gå igjennom:

 • Hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre i arbeidstakers arbeidsforhold, uten å gå veien om oppsigelse?
 • Når går styring og ledelse over til å bli ulovlig forskjellsbehandling og diskriminering?
 • Når og hvordan kan arbeidsgiver reagere på arbeidstakers ytringer?
 • Hvordan håndtere varslingssaker?
 • Hvordan unngå at arbeidsmiljøarbeidet blir en Kafka-prosess og ulovlig behandling av personopplysninger?
 • Hvordan tilrettelegge for å få sykmeldte arbeidstakere raskt tilbake i arbeid?
 • Hva kan arbeidsgiver gjøre ved mistanke om at arbeidstaker ikke er syk eller dersom arbeidstaker ikke medvirker under sykefraværsoppfølgingen?
 • Når nok er nok – hvordan skaffe seg handlingsrom til å avslutte et arbeidsforhold?
 • Hvordan kan arbeidstaker forsvare seg mot maktmisbruk fra arbeidsgiver?

 

Kursavgift:     17.900,- (inklusive kursmateriell, enkel bevertning og lunsj)