Varsling og trakassering

Varsling om kritikkverdige forhold må håndteres på en forsvarlig måte og i samsvar med lovgivningen.

Ytringsfriheten er vernet i Grunnloven § 100. I noen tilfelle kan det imidlertid være vanskelig å håndtere at ytringsfriheten skal settes opp mot arbeidstakeres lojalitetsplikt overfor arbeidsgiveres interesser. Arbeidsmiljøloven har derfor egne regler som støtter arbeidstakeres rett til å varsle om kritikkverdige forhold, krav til forsvarlig håndtering av varsler og forbud mot oppsigelse eller annen gjengjeldelse overfor den som varsler.

Trakassering eller mobbing kan utgjøre en del av den hverdag som møter arbeidstakere på arbeidsplassen. Arbeidsmiljøloven § 4-3 fastslår at arbeidstakerne ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. I tillegg til at arbeidsgiver har en plikt til å gripe inn og sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, har også arbeidstakerne en plikt til å melde fra om mobbing og trakassering.

Vi bistår mange virksomheter med utarbeidelse av skriftlige rutiner for varsling og håndtering av disse. I andre tilfelle bistår vi med den konkrete håndteringen når arbeidsgiver har mottatt et varsel. Andre saker gjelder bistand til arbeidstakere som opplever å bli trakassert eller gjengjeldt i forbindelse med varsling, eller bistand til ledere som blir utsatt for kritikk.