Sykefraværsoppfølging

Arbeidsmiljøloven og folketrygdloven pålegger arbeidsgivere og arbeidstakere aktivitetsplikter i tilknytning til sykefravær. Etterlevelse av reglene kan sikre at arbeidstaker kommer raskt tilbake i arbeid og samtidig gi arbeidsgivere større frihet til å si opp arbeidsavtalen dersom dette over tid skulle vise seg å bli nødvendig.

Det er en bred politisk målsetting at alle skal ha reelle muligheter i arbeidslivet. Staten og partene i arbeidslivet har i lengre tid arbeidet for at arbeidstakere som blir syke ikke skal falle ut av arbeidslivet, blant annet gjennom samarbeidsavtalen om et inkluderende arbeidsliv. Arbeidsgiver har etter arbeidsmiljløloven en særlig tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som får sin arbeidsevne redusert på grunn av sykdom, skade, slitasje eller lignende. Arbeidsgiver skal iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid «så langt det er mulig». Tilretteleggingsplikten er omfattende. Samtidig har de ansatte plikt til å samarbeide i å finne måter å unngå unødvendig langt sykefravær. Sammen skal arbeidsgiver og arbeidstaker lage en plan for gjennomføring av tiltak for å redusere de negative konsekvensene av sykefravær så snart som mulig og senest innen fire uker. Oppfølgingsplanen skal revideres senest innen syv uker. For å ha rett til sykepenger, må den ansatte forsøke arbeidsrelaterte aktiviteter så snart som mulig, som regel senest innen åtte uker. Hvis arbeidsrelaterte aktiviteter ikke er startet innen åtte uker, må arbeidstaker ved hjelp av en utvidet legeerklæring  dokumentere at helsetilstanden er et hinder for slike aktiviteter.

Altfor mange arbeidsgivere opplever at arbeidet med å tilrettelegge for sykdom bryter sammen før arbeidet er påbegynt, eller at arbeidet ikke bringer noen resultater som følge av mangelfull sykefraværsoppfølging. Mangelfull sykefraværsoppfølging kan være kostbart for virksomheten. Det kan kan øke driftskostnader, redusere inntekter og påføre organisasjonen andre ulemper, spesielt hvis sykefraværet blir langvarig. Mangellfull sykefraværsoppfølging begrenser også arbeidsgiveres mulighet for å lovlig avslutte arbeidsavtalen gjennom en oppsigelse, dersom den ansattes sykefravær blir for langvarig og fører til for store negative konsekvenser for arbeidsgiver, andre ansatte og / eller kunder.

Våre advokater kan gi deg råd om hvordan du kan lykkes bedre i oppfølgingsarbeidet.