Permisjon

Rettigheter og plikter ved permisjoner er et gjentakende tema for alle arbeidsgivere.

Ved permisjon ønsker arbeidstakeren å bli løst fra arbeidsplikten for et kortere eller lengre tidsrom. Ved permisjon opphører lønnsplikten midlertidig, med mindre annet følger av lov eller avtale. Arbeidsmiljøloven har regler om rett til permisjon ved graviditet, fødsel og adopsjon, ved utførelse av offentlige verv, ved barns og barnepassers sykdom og omsorg for nære pårørende, samt til utdannelse.

Mange arbeidsgivere har tariffavtaler eller administrative ordninger som gir rett til lønn for lovbestemte permisjonsrettigheter der dette ikke følger av loven og rett til korte velferdspermisjoner. Permisjon utover dette må avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Tvist om hvorvidt det foreligger rett til permisjon etter arbeidsmiljølovens regler må bringes inn for Tvisteløsningsnemnda før saken eventuelt bringes inn for domstolene.

Vi bistår i ”regeljungelen” vedrørende uttak av permisjoner og arbeidstakers ulike rettigheter til lønn og stilling ved tilbakekomst fra permisjon.