Likebehandling og vern mot diskriminering

Blant annet som følge av EØS-avtalen er norske arbeidsgivere bundet av en rekke internasjonale regler om likebehandling og forbud mot diskriminering.

Arbeidsmiljøloven kapittel 13 fastsetter regler om vern mot diskriminering innenfor arbeidslivet. Vernet mot diskriminering innenfor arbeidslivet reguleres imidlertid ikke bare av arbeidsmiljøloven, men også av fire andre lover: lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, lov om likestilling mellom kjønnene, lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn og lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Likebehandlingsreglene skal sikre at arbeidstakere innenfor visse beskyttede grupper skal gis de samme rettigheter på arbeidsmarkedet som andre arbeidstakere. Alle diskrimineringslovene inneholder generelle forbud mot diskriminering, men også supplerende regler for arbeidsforhold. For å effektivisere diskrimineringsvernet er det fastsatt egne regler om håndheving, bevisbyrde og reaksjoner som erstatning og oppreisning. Diskrimineringslovgivningen er i stor grad en implementering av Norges internasjonale forpliktelser, men lovgivningen går også på enkelte områder lengre i å oppstille et diskrimineringsvern enn det som følger av slike internasjonale forpliktelser.

For å sikre et reelt diskrimineringsvern er det viktig at den som mener seg diskriminert har tilgang til et rimelig og effektivt håndhevingsapparat utover ordinær domstolsbehandling. Som følge av dette er Likestillings- og diskrimineringsombuder og Likestillings-og diskrimineringsnemnda opprettet for å blant annet behandle klager fra personer som opplever å bli diskriminert.

For arbeidsgivere er det viktig å være tydelig på hvilke beslutninger man tar og hva man faktisk har lagt vekt på både ved ansettelse, i et løpende arbeidsforhold og ved eventuell avslutning av arbeidsforholdet. En slik tydelighet er avgjørende for å kunne vise at man faktisk ikke har brutt diskrimineringsreglene. Vi er diskusjonspartner og bistår når spørsmålene oppstår.

Blant annet er advokat Erik Råd Herlofsen nestleder i Statens seniorråd, skribent i tidsskriftet «Vi over 60» og holder regelmessig foredrag om diskriminering. Han har prosedert saker om diskriminering for Høyesterett og Den europeiske sosialpakt.