Kontrolltiltak og personvern

Alle arbeidsgivere behandler personopplysninger om arbeidstakere. Slik behandling reiser personvernmessige problemstillinger.

Arbeidsgivers behandling av arbeidstakers personopplysninger er regulert i personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Bestemmelsene er generelle og ikke spesielt utformet for arbeidslivet. Arbeidsmiljøloven kapittel 9 inneholder også generelle regler om arbeidsgivers adgang til å iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstakere. Enkelte kontrolltiltak er særskilt regulert. Dette omfatter innhenting av helseopplysninger ved ansettelse, medisinske undersøkelser av arbeidssøkere og arbeidstakere, herunder rusmiddeltesting, og innsyn i arbeidstakers e-post mv. og kameraovervåking.

Den digitale arbeidshverdagen reiser nye utfordringer. Dersom digital informasjon kommer på avveie kan det lett dreie seg om store mengder personopplysninger og konfidensiell informasjon. Den digitale virkeligheten er imidlertid ofte vanskelig å trenge inn i. I tillegg er regelverket komplisert. Hvorvidt og på hvilken måte nye digitale arbeidsverktøy bør tas i bruk for å understøtte virksomhetens arbeidsprosesser må søkes løst gjennom et tett samarbeid mellom virksomhetens økonomiansvarlige, IT-ansvarlige, systemeiere, internrevisjon og jurister – og med HR i førersetet med hensyn til strategisk beslutningstakning. Å overlate til resten av virksomheten å ta slike beslutninger vil være å fraskrive seg ansvar for en stadig større del av oppgavene knyttet til god personalforvaltning.

Vi bistår deg gjerne til å treffe de riktige beslutningene ved innføring av nye elektroniske løsninger, utarbeidelse av sikkerhetsinststruks og annen internkontrolldokumentasjon, og ved håndtering av enkeltsaker vedrørende kontrolltiltak og behandling av personopplysninger.