Informasjon og drøfting med tillitsvalgte

Ivaretakelse av arbeidstakernes medbestemmelsesrett sikrer etterlevelse av lovgivning og tariffavtaler. Informasjon og drøfting med de tillitsvalgte er ofte en avgjørende faktor for at omstillings- og nedbemanningsprosesser skal lykkes.

Arbeidstakernes medbestemmelsesrett er utviklet med grunnlag i flere hensyn. Ordningene har verdi både som redskap for økt demokrati i arbeidslivet, og gjennom det som et virkemiddel for å øke produktivitet og verdiskapning. De ansattes medvirkning bidrar til å sikre forståelse for arbeidsgivers beslutningsprosesser, legitimere arbeidsgivers beslutninger, forhindre konflikter og sikre måloppnåelse.

Det er bred oppslutning om arbeidstakernes medbestemmelsesrett. Ordningenes sentrale plass i den norske samfunnsmodellen kommer til uttrykk gjennom en egen bestemmelse om medbestemmelsesrett på arbeidsplassen i Grunnloven § 110. Bestemmelsen gir ikke direkte grunnlag for å kunne kreve representasjonsrett, men gir uttrykk for et grunnleggende prinsipp om at ansatte skal ha en medbestemmelsesrett. Det nærmere innholdet i medbestemmelsesretten er forutsatt å skulle følge av lov, forskrift og tariffavtaler.

Arbeidstakernes representasjonsrett i de besluttende organer, i styret og eventuelt i bedriftsforsamlingen, utgjør et kjernepunkt i bedriftsdemokratiet. I tillegg inneholder både arbeidsmiljøloven og tariffavtaler krav til informasjon og drøfting med de tillitsvalgte. Slik informasjon og drøfting skal i tariffbundne virksomheter foregå organisert i bedriftsutvalg, bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg, avdelingsutvalg, konsernutvalg, europeisk samarbeidsutvalg eller på annen avtalt måte. Plikten til å informere representanter gjelder også når det ikke finnes organisasjonstillitsvalgte. Det vil da være de ansatte selv som velger sine representanter. Plikten til informasjon og drøfting gjelder både generelt om beslutninger som er av betydning for de ansattes arbeidsforhold, og spesielt ved masseoppsigelser og virksomhetsoverdragelse.

Erfaring viser at at det er av avgjørende betydning at samarbeidet mellom bedriftens representanter og de tillitsvalgte foregår i rasjonelle og betryggende former, og at tillitsvalgte settes i stand til å ivareta sine oppgaver etter arbeidsmiljøloven og tariffavtaler. En gjensidig korrekt og tillitsfull opptreden mellom bedriftens representanter og de tillitsvalgte er en avgjørende forutsetning for samarbeidet mellom partene skal lykkes. Vi har lang og bred erfaring med bistå slik at kravene i lovgivning og tariffavtaler til arbeidstakeres medbestemmelse ivaretas i din virksomhet. Flere av våre advokater har bakgrunn fra ulike arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.