Ferie og feriepenger

Hvert år oppstår spørsmål om ferie og feriepenger. Vi gir deg svarene.

Ferieloven regulerer arbeidstakernes rett til feriefritid og feriepenger. Retten til ferie faller ikke alltid sammen med retten til feriepenger. Man kan således ha rett til ferie uten å ha rett til feriepenger, og omvendt.

Alle arbeidstakere har rett og plikt til å ta ut ferie hvert år. Ferieloven gir rett til ferie på 25 virkedager hvert ferieår. Lørdag regnes som en virkedag. For en arbeidstaker med femdagers arbeidsuke betyr rett til ferie i 25 virkedager dermed rett til ferie i fire uker pluss én dag per kalenderår. Mange har imidlertid avtalefestet ferie ut over ferielovens bestemmelser, og en femte ferieuke er innført i mange arbeidsforhold. Arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, har i tillegg rett til ekstraferie på seks virkedager.

Tidspunktet for ferien fastsettes ensidig av arbeidsgiver, men avviklingen skal drøftes med de ansatte i god tid før ferien. Arbeidstakeren kan også kreve at 18 virkedager av ferien gis sammenhengende i hovedferieperioden 1. juni til 30. september, og at den resterende del av ferien gis sammenhengende i løpet av ferieåret. Det gjelder særskilte regler for ferieavikling i blant annet oppsigelsestiden, ved sykdom i forbindelse med ferien og under foreldrepermisjon.

I motsetning til retten til ferie, er retten til feriepenger avhengig av at arbeidstaker har opptjent seg rett til dette. Opptjening av rett til feriepenger skjer i kalenderåret forut for det året ferien normalt tas ut (“opptjeningsåret”). Feriepengene utgjør i utgangspunktet 10,2 prosent av arbeidsvederlaget utbetalt i opptjeningsåret, men er normalt avtalt til 12 prosent for arbeidstakere med avtalefestet femte ferieuke. For arbeidstakere som fyller 60 år i løpet av ferieåret, utgjør feriepengene 12,5 prosent (alternativt 14,3 prosent ved avtalefestet femte ferieuke), likevel slik at den forhøyede prosentsats ikke ytes for for høyere inntekt enn seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

Reglene om ferie og feriepenger kan i enkeltsaker være vanskelige å praktisere, og det oppstår ofte problemstillinger knyttet til blant annet avviklingen av ferie, beregning av feriepenger og hvordan avtaler om tilleggsferie ut over ferielovens regler skal forstås. Vi bistår deg gjerne til å løse disse.