Arbeidstid

Vi bistår praktisk juridisk rådgivning i store og små spørsmål om arbeidstid.

Arbeidstidsbestemmelsene har til formål å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Videre skal reglene sørge for at arbeidstakerne får mulighet til å ha en meningsfull fritid og et normalt familieliv. Det er derfor ikke er tillatt med arbeidstidsordninger som utsetter arbeidstakerne for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. Den alminnelige arbeidstiden skal som hovedregel ikke overstige ni timer i løpet av 24 timer og 40 timer i løpet av syv dager, men arbeidsmiljøloven oppstiller en rekke unntak fra hovedregelen. Alle lovens unntaksregler må praktiseres innenfor rammene av det grunnleggende kravet om forsvarlig arbeidsmiljø.

Spørsmål om arbeidstid strekker seg fra håndtering av arbeidslister, søknad om nedsatt arbeidstid til spørsmål om skiftordringer og overtidsgodtgjørelser. Et utbredt spørsmål er også unntaksreglene – arbeidstakere i ”ledende stilling” eller ”særlig uavhengig stilling” kan unntas fra bestemmelsene om arbeidstid og overtid, men vilkårene er strenge.

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler blir overholdt. Det er også etablert en særskilt Tvisteløsningsnemnd som behandler tvister om rett til fritak for nattarbeid , rett til fleksibel arbeidstid, rett til redusert
arbeidstid og rett til å bli fritatt for overtid.