Oppdragsvilkår

1. INNLEDNING

1. Disse oppdragsvilkårene gjelder for alle oppdrag som advokatene i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL) påtar seg eller utfører i henhold til oppdragsbekreftelse.

2. Klienten gjøres kjent med oppdragsvilkårene i oppdragsbekreftelsen. Oppdragsvilkårene anses vedtatt av klienten med mindre klienten innen rimelig tid tilkjennegir ovenfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres.

3. Med mindre annet er avtalt, vil betingelsene gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient.

4. SBDLs mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av denne oppdragsavtalen, domstolloven, advokatforskriften, regler for god advokatskikk, SBDLs interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk.

5. Alle advokater og advokatfullmektiger tilknyttet firmaet har bevilling eller autorisasjon til å drive advokatvirksomhet i Norge utstedt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Samtlige advokater og advokatfullmektiger er medlemmer i Advokatforeningen og er dermed underlagt Advokatforeningens særskilte vedtak og ordninger for obligatorisk etterutdanning og behandling av disiplinærklager.

 

2. ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

1. Oppdragets beskrivelse fremgår av oppdragsbekreftelsen som overleveres til klienten ved oppstart av oppdraget, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta ny oppdragsbekreftelse.

2. Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig advokat i SBDL, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget.

3. I henhold til hvitvaskingsloven skal det som hovedregel foretas kundekontroll med identifikasjonskontroll. Klienten plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Det gjøres oppmerksom på at advokatfirmaet ved mistanke om at transaksjoner har tilknytning til utbytte av straffbar handling mv. er pålagt å underrette ØKOKRIM om dette, likevel uten å underrette klienten eller tredjepersoner.

4. Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at SBDL ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. SBDL kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette.

5. For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er SBDL avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold, gir SBDL kopi av alle relevante dokumenter som klienten har tilgjengelig, og informerer om hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken.

6. Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom SBDL. SBDL og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter.

7. SBDL forbeholder seg retten til å avslutte arbeidet med rimelig varsel dersom fakturert beløp ikke er betalt innen 4 uker etter forfall. SBDL har rett til å beholde alle papirer og dokumenter så lenge fakturert beløp ikke er betalt i sin helhet.

 

3. SALÆRBEREGNING OG FAKTURERING

1. Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Ved endelig salærfastsettelse vil vi utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, de verdier oppdraget gjelder, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Veiledende timepris for både privat- og forretningsklienter (innbefattet alle stillingskategorier hos oss; advokatfullmektiger, ansatt advokater, senioradvokater og partnere) i intervallet kr 1 800 til 4 200 eks mva. Inklusiv mva utgjør timeprisen kr 2 250 – 5 250. Vi regulerer våre generelle timepriser per 1. januar hvert år, dog kan timeprisen for enkeltmedarbeidere bli justert i løpet av året.

2. Timeprisene inkluderer alle ordinære kontor tjenester og generell sekretærbistand. Ekstraordinær kontorbistand kan kreves dekket i tillegg til salæret, for eksempel omfattende kopiering av dokumenter. Sekretærarbeid og advokatassistentarbeid av selvstendig art kan bli fakturert særskilt. Det samme gjelder arbeid utført av studenter.

3. Eventuelle utlegg kommer i tillegg. For reise- og oppholdskostnader vil det bli krevd refusjon av de faktiske kostnader eller etter statens satser

4. Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.

5. Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold. Vårt honorar mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

6. Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke vårt honorarkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet, småkravsprosess og inkassosaker.

7. Klienten er ansvarlig for å undersøke om det foreligger rett til forsikringsdekning eller annen tredjepartsdekning i saken, herunder dekning av våre honorarer og utlegg, og for å gi nødvendige varsler og foreta seg det som måtte være nødvendig for å kunne dra nytte av slik dekning.

8. Fakturering skjer normalt en gang pr. måned og forfaller til betaling, med mindre annet er avtalt, 14 dager fra fakturaens utstedelse. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser. Forfalte, ikke betalte fakturaer oversendes rutinemessig til utenrettslig inndrivelse.

9. Vi har anledning til å kreve forskudd som vil bli benyttet til å gjøre opp våre fakturaer i saken. Endelig honorar kan være både høyere og lavere enn det innbetalte forskuddsbeløpet. Med faktura skal følge spesifisert oversikt over utført arbeid, utlegg mv. Alle omkostninger og utlegg som SBDL forskutterer vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget.

 

4. EKSTERN DEKNING AV SALÆRKOSTNADER

1. Etter lov om fri rettshjelp kan det for visse saker gis rett til advokatbistand hvor kostnadene dekkes av staten. Noen sakstyper kvalifiserer alltid for fri rettshjelp, mens andre sakstyper forutsetter at klienten er under rettshjelplovens inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen, ved vårt kontor eller på Advokatforeningens hjemmeside. Klienten oppfordres til å ta spørsmålet om fri rettshjelpsdekning opp med ansvarlig advokat for en konkret vurdering.

2. Klientens eventuelle rettshjelpsforsikring, innboforsikring, reiseforsikring eller andre forsikringsordninger kan dekke kostnader til advokatbistand i visse sakstyper, avhengig av vilkårene i forsikringsavtalen. Det er klientens ansvar å avklare om det foreligger slike forsikringsavtaler. Klienten plikter å gi SBDL de nødvendige opplysninger for en vurdering av forsikringsavtalens dekningsomfang. Klienten er selv ansvarlig for eventuell egenandel eller mellomlegg mellom SBDLs salærkrav og det beløp forsikringsselskapet dekker.

 

5. KLIENTMIDLER

1. Klientmidler blir innsatt på klientkonti og disponert i samsvar med reglene i advokatforskriften. Renter tilfaller klienten i samsvar med Advokatforeningens regler.

2. SBDLs tilgodehavende kan motregnes i klientmidler dersom midlene ikke er øremerket til bestemte formål, med mindre noe annet er avtalt. Motregning gjennomføres etter skriftlig varsel om dette.

 

6. SBDL SITT ANSVAR

1. SBDL er ansvarlig i henhold til alminnelige regler om advokaters profesjonsansvar. SBDL er dekket av den lovpålagte sikkerhetsstillelse for utøvelse av advokatvirksomhet. SBDLs sikkerhetsstiller er If, postboks 240, 1326 Lysaker, org. nr. 981 290 666. Det er i tillegg tegnet alminnelig formueskadeforsikring med begrenset forsikringssum for erstatningsansvar. Avtale om formueskadeforsikring er inngått med Gjensidige, Storgata 150, 2390 Moelv, org.nr. NO-995 568 217. Ansvaret for advokatfirmaet, dets partnere og medarbeidere er begrenset i art og omfang til det beløp som SBDLs forsikring til enhver tid dekker.

2. Med mindre annet er avtalt, omfatter ikke oppdraget rådgivning i forhold til sakens skatte-, trygde-, forsikrings-, pensjons- og avgiftsrettslige sider.

3. SBDL er ikke ansvarlig for indirekte tap og følgeskader, herunder konsekvenstap, tapt fortjeneste, driftsavbrudd mv.

4. SBDL er ikke ansvarlig for feil begått av rådgivere som SBDL har henvist til eller for underleverandører som SBDL etter avtale med klienten har overlatt deler av oppdragsutførelsen til.

5. SBDL påtar seg ikke ansvar for utfallet i den enkelte sak. SBDL er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering SBDL på forhånd har gitt av sakens mulige utfall.

6. SBDL er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side. SBDL gjør oppmerksom på at bankenes sikringsfond ikke garanterer for mer enn 2 millioner kroner i innskudd pr innskyter (advokatfirma) pr. bank. Kun ved særskilt avtale om det vil SBDL treffe tiltak som kan øke graden av garantidekning for klientens midler.

 

7. BEHANDLING AV INFORMASJON

1. Advokater i SBDL har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter advokatene i henhold til regler for god advokatskikk å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten, blant annet etter hvitvaskingsloven § 18.

2. SBDLs advokater har adgang til å dele opplysninger med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig for effektiv utførelse av SBDLs oppdrag. SBDLs øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som advokatene.

3. Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter som er mottatt fra klienten i forbindelse med saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale.

4. SBDL er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. Slik oppbevaringsplikt følger blant annet av bokføringsloven § 13 og hvitvaskingsloven § 22. SBDL lagrer saksdokumenter elektronisk eller som papirkopi i 10 år etter oppdragets avslutning. Etter dette blir saksdokumentene og personopplysningene slettet eller makulert. Kopier kan utleveres mot vederlag.

5. I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil SBDL behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er SBDL ved daglig leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig advokat kontaktes. For nærmere informasjon om SBDLs behandling av personopplysninger og den registrertes rettigheter, se SBDLs personvernerklæring.

6. SBDL gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, faks, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder passordbeskyttelse, kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til SBDL. SBDL og klienten er forpliktet til å bruke kommersielt forsvarlig rutiner for å kontrollere de på det angjeldende tidspunkt mest alminnelig kjente virus før informasjon sendes elektronisk.

 

8. KLAGE

1. Dersom klienten er misfornøyd med utførelsen av oppdraget eller salærberegningen, oppfordres klienten til straks å ta dette opp med ansvarlig advokat eller daglig leder. SBDL vil umiddelbart vurdere de påklagede forhold.

2. Advokatforeningens disiplinærutvalg behandler klager over at advokaten skal ha opptrådt i strid med regler for god advokatskikk eller skal ha krevd for høyt salær. Klagen må som hovedregel fremsettes innen seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Disiplinærutvalgene har kompetanse til å gi kritikk, irettesettelse og advarsel til advokaten, og til å redusere salærkravet mot klienten. Disiplinærutvalgenes beslutning kan påklages til Disiplinærnemnden. Mer informasjon kan gis ved henvendelse til Advokatforeningens sekretariat eller på internett: www.advokatenhjelperdeg.no.

 

9. LOVVALG OG JURISDIKSJON

1. Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter norsk rett.

2. Eksklusivt vedtatt verneting er Oslo tingrett.

 

10. REVISJON AV OPPDRAGSVILKÅR

1. Disse oppdragsvilkårene revideres normalt en gang i året og ellers når det oppstår behov for det.

2. Endringer til ugunst for klienten, som ikke er nødvendige på grunn av bindende regelverk, kan først gjøres gjeldende etter én måneds varsel.

 

Oslo, januar 2019