Oppdragsvilkår

1. Innledning

Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund DA (SBDL) tilbyr juridiske tjenester til næringsliv, organisasjoner, det offentlige og privatpersoner. SBDLs tjenester omfatter bl.a. rådgivning, deltakelse i forhandlinger, utredningsarbeid og prosessoppdrag.

2. Oppdraget

2.1 Etablering av oppdraget

Før et oppdrag etableres, vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjelder i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det, og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet.

Advokatvirksomhet er underlagt lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering m.v. (hvitvaskingsloven). I forbindelse med oppdraget vil det bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av hvitvaskingsloven. I en del tilfeller er vi også forpliktet til å melde fra til Økokrim om transaksjoner der det er mistanke om tilknytning til utbytte fra en straffbar handling, eller til forhold som rammes av straffeloven § 147 og § 147b (terrorhandlinger og finansiering av terrorisme).

SBDL vil sende en skriftlig bekreftelse (Oppdragsbekreftelse) til klienten med nærmere spesifikasjon av det oppdraget som er avtalt og andre vilkår. Arten eller omfanget av tjenestene som må utføres, kan endre seg etter hvert som saken utvikler seg. SBDL vil derfor løpende avklare omfanget av den juridiske bistanden og arten av tjenestene med klienten.

2.2 Gjennomføring av oppdraget

For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat og en alternativ kontaktperson.

Dersom det ikke er bedt om en bestemt advokat som saksansvarlig advokat, vil SBDL utpeke en ansvarlig advokat som har ansvaret for oppdraget og en alternativ kontaktperson klienten kan henvende seg til. Utførelsen av oppdraget kan helt eller delvis bli utført av andre medarbeidere i SBDL. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. SBDL bestreber seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. SBDL forplikter seg til å yte kvalifisert juridisk bistand, levert til avtalt tid og omfang. Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitetssikringsrutiner og Advokatforeningens regler for god advokatskikk.

SBDL vil utføre oppdraget på en effektiv måte. SBDL bestemmer hvordan oppdraget mest hensiktsmessig kan utføres, herunder hvilke medarbeidere som ut fra kompetanse, erfaring, kapasitet mv. skal utføre arbeidet knyttet til oppdraget, med mindre noe annet er avtalt.

Ressursinnsatsen vil til enhver tid være avhengig av klientens instruks, oppdragets art og omfang, tilgjengelig tid, samt de verdier og interesser som knytter seg til saken.

3. Informasjonsutveksling

Kvaliteten av vår rådgivning og bistand er avhengig av et godt samarbeid med klienten. Det er en forutsetning for best mulig utførelse av oppdraget at klienten gir SBDL nødvendig informasjon om saken og kopi av alle dokumenter som klienten har tilgjengelig og som klienten må forstå har betydning for oppdraget.

Telefon, e-post, telefaks og ordinær post vil bli brukt som kommunikasjonsmidler. Den elektroniske overføringen kan ikke garanteres å være sikker eller fri for virus eller feil. Slik informasjon kan være avbrutt, korrumpert, mistet, ødelagt, bli mottatt for sent eller være ufullstendig, eller på andre måter være negativt påvirket eller ikke sikker å bruke. Begge parter er enige om å bruke kommersielt forsvarlig rutiner for å kontrollere de, på det angjeldende tidspunkt, mest alminnelig kjente virus før informasjon sendes elektronisk.

SBDL benytter ikke kryptering i vår elektroniske korrespondanse. Med mindre annet er fastsatt i oppdragsbekreftelsen, aksepterer partene risikoen og godkjenner elektronisk kommunikasjon for overføring av informasjon.

4. Timepriser

Arbeidet faktureres normalt iht. medgått tid. Våre veiledende timepriser er for tiden:

Partner: NOK 2.600,- til 3.600,- med tillegg av 25 % mva. Inkludert mva. spenner timeprisen fra NOK 3.250,- til 4.500,-.

Senioradvokat/fast advokat: NOK 2.100 – 2.500 med tillegg av 25 % mva. Inkludert mva. spenner timeprisen fra NOK 2.625,- til 3.125,-.

Advokatfullmektig: NOK 1.800 – 2.000  med tillegg av 25 % mva. Inkludert mva. spenner timeprisen fra NOK 2.250,- til 2.500,-.

Advokatassistent: NOK 1.000 med tillegg av 25 % mva. Inkludert mva. utgjør timeprisen NOK 1.250,-.

Advokatsekretær: NOK 800 med tillegg av 25 % mva. Inkludert mva. utgjør timeprisen NOK 1.000,-.

Timeprisen i den enkelte sak fastsettes på bakgrunn av arbeidets art og kompleksitet, klientens betalingsevne og advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse.

Timeprisene inkluderer alle ordinære, kontortekniske tjenester og generell sekretærbistand. Ekstraordinære kontorutgifter kan kreves dekket i tillegg til salæret, for eksempel omfattende kopiering av dokumenter. Sekretærarbeid og advokatassistentarbeid av selvstendig art kan bli fakturert særskilt. Det samme gjelder arbeid utført av studenter. Eventuelle utlegg som bruk av budtjenester, reiseutlegg, gebyrer til offentlige instanser med videre kommer i tillegg. For reise- og oppholdskostnader vil det bli krevd refusjon av de faktiske kostnader eller etter statens satser.

SBDL har ingen fullmakt til å forplikte klienten ved avtale i forhold til tredjemann, om ikke annet er avtalt med klienten. SBDL kan likevel på vegne av klienten pådra klienten utgifter som er rimelige og nødvendige for utføring av oppdraget, så som reiseutgifter, utlegg til rettsinstanser, offentlige registre, vitnegodtgjørelse og lignende utlegg, om ikke annet er skriftlig avtalt.

Merverdiavgift beregnes i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Vi har etter Advokatforeningens regler ikke anledning til å avtale at vårt salær kun skal fastsettes på prosent- eller andelsbasis i forhold til sakens resultat eller gjenstand.

På forespørsel kan det gis et uforpliktende anslag over antatte kostnader i forbindelse med nye saker. Dersom dette er avtalt, vil vi gi beskjed dersom saken utvikler seg vesentlig forskjellig eller kostnadene vil avvike vesentlig fra det som ble antatt da oppdraget ble akseptert.

Minste timeenhet er 15 minutter.

Timeprisene kan bli endret under oppdraget. Endringer vil bli iverksatt etter skriftlig varsel.

5. Fakturering og betaling

Dersom annet ikke er avtalt, vil oppdraget bli fakturert med utgangspunkt i medgått tid. Det vil i tillegg også bli utøvet et skjønn med hensyn til arbeidets art og kompleksitet, advokatens erfaringsbakgrunn og spesialistkompetanse og hvordan dette har påvirket effektiviteten i utførelsen av oppdraget, det oppnådde resultat, de verdier saken gjelder m.v.

Fakturering skjer normalt en gang pr. måned. Firmaet har anledning til å kreve forskudd.

Betalingsbetingelser er normalt 14 dager fra fakturaens utstedelse. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

SBDL forbeholder seg retten til å avslutte arbeidet med rimelig varsel dersom fakturert beløp ikke er betalt innen 4 uker etter forfall. SBDL har rett til å beholde alle papirer og dokumenter så lenge fakturert beløp ikke er betalt i sin helhet.

6. Klientmidler

Alle klientmidler som finnes hos SBDL blir innsatt på klientkonti og disponert i samsvar med reglene i advokatforskriften. Renter tilfaller klienten i samsvar med Advokatforeningens regler.

Vårt tilgodehavende kan motregnes i klientmidler innestående hos oss dersom midlene ikke er øremerket til bestemte formål, med mindre noe annet er avtalt. Motregning gjennomføres etter skriftlig varsel om dette.

7. Fri rettshjelp og rettshjelpsdekning

Etter rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand hvor kostnadene dekkes av staten. Forutsetningen er at man er under rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos fylkesmannen, ved vårt kontor eller på Advokatforeningens hjemmeside.

Klinten kan i visse tilfeller ha rett til dekning av hele eller deler av utgiftene til advokattjenestene gjennom inngåtte forsikringsavtaler. Det er klientens ansvar å avklare om det foreligger slike forsikringsavtaler, om ikke annet er skriftlig avtalt.

8. Ansvar for sakens utfall

SBDL påtar seg ikke ansvar for utfallet i den enkelte sak. Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultatet oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevd eller krever av klienten, vil klienten være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

9. Taushetsplikt/Personopplysningsloven

Advokater har taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel hvitvaskingsloven). Samtlige medarbeidere i firmaet har autorisert tilgang til opplysningene, og er underlagt samme taushetsplikt.

Mange av opplysningene vil være personopplysninger. Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i personopplysningsloven. Personopplysningene vil bli benyttet til gjennomføringen av oppdraget. Opplysningene vil bli lagret elektronisk og eventuelt manuelt i våre arkiver i minst 5 år etter at oppdraget er avsluttet, i samsvar med Advokatforeningens anbefaling.

10. Klageadgang

SBDLs virksomhet er underlagt tilsyn av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og de ordinære disiplinærorganer i Den Norske Advokatforening, forskrift om Regler for god advokatskikk og annen lovgivning som regulerer advokatvirksomhet.

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunktet klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Oslo krets som førsteinstans. Regler for god advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside.

11. Ansvarsforsikring

SBDL er ansvarlig for utførelse av oppdrag etter alminnelige norske rettsregler. SBDL har stillet lovbestemt sikkerhet til Advokatenes erstatningsfond etter regler i lov og forskrift. Det er i tillegg tegnet alminnelig formuesskadeforsikring med begrenset forsikringssum for erstatningsansvar for SBDL og SBDLs advokater. Ansvaret for SBDL, dets partnere og medarbeidere er begrenset i art og omfang til det beløp som SBDLs ansvarsforsikring til enhver tid dekker.

SBDL, dets partnere og medarbeidere er ikke ansvarlig for indirekte tap og følgeskader, herunder konsekvenstap, driftsavbrudd m.v.

SBDL, dets partnere og medarbeidere hefter ikke for eventuelle feil begått av rådgivere som SBDL har henvist til. Ansvar kan heller ikke gjøres gjeldende for eventuelle feil begått av underleverandører som SBDL etter avtale med klienten har overlatt deler av utførelsen av oppdraget til.

12. Lovvalg og jurisdiksjon

Norsk rett gjelder for alle spørsmål i forholdet mellom SBDL, SBDLs advokater og klienten, herunder disse Alminnelige oppdragsvilkår. Eksklusivt vedtatt verneting er Oslo tingrett.

13. Revisjon av oppdragsvilkår

Våre alminnelige oppdragsvilkår vil normalt bli revidert en gang pr. år og ellers når det måtte oppstå spesielt behov for det.

Oslo, Januar 2015