Tjenestemannsrett

Tjenestemannsrett er et to dagers kurs som arrangeres av SBDL.

Arbeidsforhold i statlig sektor reguleres dels av arbeidsmiljøloven og dels av tjenestemannsloven. Dette kan virke forvirrende, særlig for nye ledere eller HR-medarbeidere som kommer fra kommunal eller privat sektor. Samtidig tar de fleste arbeidsrettskurs- og bøker kun for seg arbeidsmiljølovens regler. Kurset i tjenestemannsrett gir deg en grundig innføring i prosesser rundt ansettelse, omstilling og endring og opphør av arbeidsforhold.

Ansettelsesprosessen:
• Krav til utlysning og saksbehandling i tilsetningsråd mv.
• Søkerens rettigheter med hensyn til partsinnsyn, offentlig søkerlister mv.
• Lønnsinnplassering
• Forholdet til eventuelle fortrinnsrettsberettigede
• Valg av kontraktsform, fast eller midlertidig tilsetting, innleie, prøvetid, mv.
• Kvalifikasjonsprinsippet

Omstillings- og endringsprosesser:
• Hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre i tjenestemannens arbeidsoppgaver, arbeidssted, mv?
• Rettskrav på stilling ved omorganisering?

Opphør av arbeidsforholdet mv:
• Skillet mellom såkalt sterkt og svakt stillingsvern i staten
• Når kan arbeidsgiver meddele oppsigelse eller avskjed?
• Tjenestelig tilrettevisning eller ordensstraff som alternativ til oppsigelse eller avskjed?
• Når kan en tjenestemann anses varig uskikket for stillingen?
• Fratredelsesavtaler/sluttavtaler

Ønsker du kurs i tjenestemannsrett for din virksomhet?

Ta kontakt med Wenche-Line Bakke.

Ønsker du å melde deg på HR Norges kurs i tjenestemannsrett?

Arbeidsgivers behandling av personopplysninger arrangeres også av HR Norge, med advokater fra SBDL som kursholdere. Påmelding skjer via HR Norges hjemmeside.