Hva leter du etter?

Varsling og undersøkelser

Varsling og undersøkelser

Vi opplever at virksomheter i alle sektorer mottar et økende antall klager og varsler om avvik og problemer i virksomheten.  Alle klager på arbeidsmiljøet eller andre forhold i virksomheten bør tas alvorlig og undersøkes på en adekvat måte for å unngå uro og minimere risiko. Valg av undersøkelsesform og håndtering av involverte, avhenger av type klage og kompleksiteten av det klagen gjelder. Dersom klagen utgjør et varsel etter arbeidsmiljøloven stiller loven krav til behandling og oppfølgning av varsler. Det er imidlertid ikke gitt at alle klager skal behandles som et varsel. Mange virksomheter opplever klager og varsler som gjelder individuelle arbeidsforhold, ledelse og omstilling som faller utenfor reglene om varsling. Selv om reglene om varsling ikke nødvendigvis gjelder, må slike tilbakemeldinger uansett håndteres.

Våre advokater har erfaring med rådgivning ved valg av undersøkelsesform og håndtering av involverte tilpasset den konkrete situasjonen. Vi er opptatt av å sikre en effektiv, men forsvarlig håndtering med mål om å unngå støy, der både den som klager og den som er påklaget sikres et forsvarlig arbeidsmiljø. Våre advokater har også erfaring med gjennomføre undersøkelser av klage- og varslingsaker av ulike størrelse,  herunder å gjennomføre samtaler med involverte og utarbeide rapporter med vurderingen av faktum og juss. Vi har også erfaring med å bistå privatpersoner som klager eller varsler og den som klages på eller er omvarslet.