Hva leter du etter?

Personvern i arbeidsforhold

Personvern i arbeidsforhold

Utarbeidelse og lagring av ansatteinformasjon innebærer behandling av personopplysninger. Regelverket (GDPR) som stiller krav til virksomheters behandling av personopplysninger kan oppfattes som komplekst og uoversiktlig. En sentral grensedragning er hvor mye informasjon arbeidsgiver kan samle inn og lagre, sett opp mot arbeidstakers krav på personvern og privatliv. Ansatte skal vite hvilke opplysninger arbeidsgiver behandler, på hvilket grunnlag og ha informasjon om hvilke rettigheter man har i henhold til GDPR. Arbeidsgiver må sørge for at slik informasjon er tilgjengelig.  Personvern på arbeidsplassen handler også om adgang til overvåkning og e-postinnsyn, der virksomhetens behov for kontroll må veies opp mot den enkeltes personvern.

Vår advokater har spisskompetanse på yte rådgivning om personvern i arbeidsforhold, herunder med å gi råd om krav til dokumentasjon og konkret utarbeidelse av nødvendig dokumentasjon. Videre har vi erfaring med å bistå virksomheter med håndtere kommunikasjon med Datatilsynet, herunder i forbindelse med innmelding av avvik og klager. Vi holder jevnlig kurs om personvern i arbeidsforhold og i den nyeste utgaven av «Arbeidslivets spilleregler» som våre advokater har forfattet, har vi behandlet temaet inngående.