Nyheter

Hemmelige lydopptak

I takt med den teknologiske utviklingen er det stadig flere som velger å gjøre skjulte lydopptak av telefonsamtaler og møter. Er dette illojalt eller i strid med norsk lov? Les Erik Råd Herlofsens artikkel om lydopptak i januarutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Angrerett etter inngåelse av sluttavtale?

Borgarting lagmannsrett kom i sommer til at arbeidstaker i visse tilfeller kan kreve endringer i urimelige sluttavtaler. Snart skal saken behandles av Høyesterett. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om endringsadgang i desemberutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Er reisetid arbeidstid?

Ny avgjørelse om arbeidstid fra Eidsivating lagmannsrett. I den siste tiden har det vært mye snakk om reisetid skal regnes som «arbeidstid» i arbeidsmiljølovens forstand. Spørsmålet har stort sett knyttet seg til tjenestereiser til andre steder enn den faste arbeidsplassen. Høyesterett kom i en avgjørelse fra 2018 frem til at reiser til og fra andre... Les mer

Det årlige kurset i tvangsfullbyrdelse og inkasso

Advokat Erik Råd Herlofsen holder i dag foredrag om Proforma-arrangementer ved tvangsfullbyrdelse på det årlige kurset i inkasso og tvangsfullbyrdelse for Juristenes Utdanningssenter (JUS).   Les mer

Trenger vi øvre aldersgrenser?

Øvre aldersgrenser i arbeidslivet er fjernet i en rekke land. Hvorfor er reglene så forskjellige og hvorfor har vi i Norge fortsatt aldersgrenser når vi lever lenger enn de fleste og «eldes» funksjonelt senere enn befolkningen i en rekke andre land? Les Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i novemberutgaven av Vi over 60 her. Les mer

Virksomhetsoverdragelse fra statlig til privat eier – kan den ansatte kreve å beholde den statlige særaldersgrensen med tilhørende lav pensjonsalder?

Hva med statlige oppsigelsesfrister og offentlig AFP? Les mer

Deltidsarbeid og rett til redusert arbeidstid

Noen vil gjerne øke sin stillingsprosent, mens andre ønsker å redusere sin arbeidstid. Hvordan er de arbeidsrettslige reglene og hva blir konsekvensene? Les Erik Råd Herlofsens artikkel i septemberutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Arbeidsgiveransvaret ved frivillig arbeid – festivaler og dugnad

  Frivillig arbeid er helsebringende og viktig for Norge, men hvem har arbeidsgiveransvaret om det oppstår skader eller problemer. Les Erik Råd Herlofsens artikkel i augustutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

En «ekspertgruppe» mener at aldersgrensen i arbeidsmiljøloven bør senkes – «Et gufs fra fortiden»

I en tid hvor stadig flere land hever og opphever aldersgrensene, anbefaler en regjeringsoppnevnt «ekspertgruppe» merkelig nok at aldersgrensen bør senkes.  Les Erik Råd Herlofsens kommentar i juliutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett om prøvetid

Den 20. juni avsa Borgarting lagmannsrett (LB-2018-13157) en interessant dom om prøvetid, hvor betydningen av tydelige forventninger og krav til erfarne arbeidstakere var tema. Les mer