Nyheter

Det årlige kurset i tvangsfullbyrdelse og inkasso

Advokat Erik Råd Herlofsen holder i dag foredrag om Proforma-arrangementer ved tvangsfullbyrdelse på det årlige kurset i inkasso og tvangsfullbyrdelse for Juristenes Utdanningssenter (JUS).   Les mer

Trenger vi øvre aldersgrenser?

Øvre aldersgrenser i arbeidslivet er fjernet i en rekke land. Hvorfor er reglene så forskjellige og hvorfor har vi i Norge fortsatt aldersgrenser når vi lever lenger enn de fleste og «eldes» funksjonelt senere enn befolkningen i en rekke andre land? Les Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i novemberutgaven av Vi over 60 her. Les mer

Virksomhetsoverdragelse fra statlig til privat eier – kan den ansatte kreve å beholde den statlige særaldersgrensen med tilhørende lav pensjonsalder?

Hva med statlige oppsigelsesfrister og offentlig AFP? Les mer

Deltidsarbeid og rett til redusert arbeidstid

Noen vil gjerne øke sin stillingsprosent, mens andre ønsker å redusere sin arbeidstid. Hvordan er de arbeidsrettslige reglene og hva blir konsekvensene? Les Erik Råd Herlofsens artikkel i septemberutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Arbeidsgiveransvaret ved frivillig arbeid – festivaler og dugnad

  Frivillig arbeid er helsebringende og viktig for Norge, men hvem har arbeidsgiveransvaret om det oppstår skader eller problemer. Les Erik Råd Herlofsens artikkel i augustutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

En «ekspertgruppe» mener at aldersgrensen i arbeidsmiljøloven bør senkes – «Et gufs fra fortiden»

I en tid hvor stadig flere land hever og opphever aldersgrensene, anbefaler en regjeringsoppnevnt «ekspertgruppe» merkelig nok at aldersgrensen bør senkes.  Les Erik Råd Herlofsens kommentar i juliutgaven av Vi over 60 her.   Les mer

Avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett om prøvetid

Den 20. juni avsa Borgarting lagmannsrett (LB-2018-13157) en interessant dom om prøvetid, hvor betydningen av tydelige forventninger og krav til erfarne arbeidstakere var tema. Les mer

Avgjørelse fra Høyesterett om oppsigelse kombinert med tilbud om ny stilling (såkalt «endringsoppsigelse»).

Høyesterett avsa i midten av mai en interessant avgjørelse som kan tas til inntekt for at det gjelder en lavere terskel for oppsigelse i de tilfeller der arbeidstakeren samtidig med oppsigelsen tilbys ny stilling. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om saken er for konkret til at den har stor prinsipiell betydning. Etter vår oppfatning kan det vanskelig sies å være en generelt lavere terskel ved endringsoppsigelser, men et tilbud om ny stilling vil utvilsomt være et relevant moment som kan få betydning ved vurderingen av om en oppsigelse er saklig. Les mer

Anne-Lise H. Rolland oppnevnt som nytt styremedlem i Stiftelsen Antidoping Norge

Vi gratulerer Anne-Lise H. Rolland hos oss, som igår ble oppnevnt som nytt styremedlem i Stiftelsen Antidoping Norge. — Jeg er glad for tilliten jeg har fått fra NIF, og gleder meg til å kunne bidra til en viktig samfunnsoppgave gjennom styrevervet i Antidoping Norge, sier Anne-Lise. Les pressemeldingen fra NIF her     Les mer

Dagpenger og sykepenger etter fylte 67 år

Retten til dagpenger bortfaller ved fylte 67 år. Samtidig reduseres retten til sykepenger drastisk. Dette er uforenlig med politikernes uttalte ønsker om å få arbeidstakere til å stå lenger i jobb. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om arbeidsrettslige konsekvenser av å fylle 67 år i aprilutgaven av Vi over 60 her.   Les mer