Nyheter

Arbeidsgiver må følge opp varsling

NRK meldte forrige uke at syv ansatte ved Margarete Stiftelsen bo- og omsorgssenter i Arendal har sendt inn varsel til ledelsen om det de mener er kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. De ansatte viser blant annet til «nærmest en unntakstilstand med omsorgssvikt, mangelfull oppfølging av avvik og sterkt fokus på å holde budsjettet». Den alvorligste anklagen... Les mer

The L&E Global´s webinars with different labour and employment law topics

  JOIN L&E GLOBAL’S WEBINAR SERIES Storeng, Beck & Due Lund ANS (SBDL) is delighted to invite you to join us for L&E Global’s webinar series. The webinars include your essential labour and employment updates from across the globe. Each webinar will have a duration of 1 hour and is free of charge. You can... Les mer

Godt vær til tross – Bemanningsbransjen i hardt vær

Sommervarmen ga ingen nåde. I en fersk dom fra Stavanger tingrett slår retten fast at innleide har samme rett på bonus som fast ansatte. Siden det er bemanningsforetaket som betaler lønn, ble de sittende med regningen. Blir dommen stående kan den få store konsekvenser for bemanningsbransjen som arbeidsgiver og virksomheter som benytter innleide. Les mer

Dom fra Gulating lagmannsrett: Oppsigelser i forbindelse med nedbemanningsprosess usaklige grunnet utilstrekkelig grunnlag for etterprøving av utvelgelsen

I forbindelse med en større nedbemanningsprosess var det tvist om tre av oppsigelsene var saklig begrunnet. Lagmannsretten mente at fraværet av individuell dokumentasjon omkring vurderingen av den enkelte overtallige, medførte usikkerhet om hvilket faktisk grunnlag som lå bak utvelgelsen, og fant det ikke sannsynliggjort at utvelgelsen ble gjort etter en tilstrekkelig bred og grundig vurdering. Les mer

Viktige lovendringer i arbeidsmiljøloven

I juni vedtok Stortinget endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, innleie fra bemanningsforetak, og deltidsansattes fortrinnsrett som kan ha stor betydning for arbeidsforhold. Endringene trer i kraft 01.01.2019. Den 02.07.2018 ble det fastsatt to viktige forskrifter knyttet til den nye personopplysningsloven, som trer i kraft 20.07.2018 samtidig som den nye loven. Les mer

Ny dom fra Høyesterett: Likebehandling av innleide – reisetidsgodtgjørelse

Saken omhandlet en vikar som var utleid til Statens vegvesen gjennom et bemanningsforetak. Arbeidsstedet var Tønsberg trafikkstasjon, men vikaren skulle – i likhet med de andre ansatte – jobbe i Larvik enkelte dager. For dette mottok vikaren kjøregodtgjørelse, men bemanningsforetaket mente at han ikke hadde krav på reisetidsgodtgjørelsen som de andre ansatte ved innleiefirmaet fikk utbetalt. Høyesterett konkluderte imidlertid med at reisetidsgodtgjørelsen også var omfattet av bestemmelsen om likebehandling av lønn, og vikaren hadde derfor krav på å få dette utbetalt i likhet med øvrige ansatte. Les mer

Ny dom fra Høyesterett: Oppsigelse av gravid arbeidstaker var ugyldig

En bedrift gikk til oppsigelse av en gravidansatt og begrunnet dette med bedriftens nedbemanningsbehov. Høyesterett kjente oppsigelsen ugyldig. Det ble vist til at det kreves klar sannsynlighetsovervekt for at oppsigelsen ikke skyldes graviditeten. I lys av det strenge beviskravet hadde arbeidsgiveren ikke klart å sannsynliggjøre at oppsigelsen ikke skyldtes graviditeten. Da tilsvarende beviskrav gjelder ved oppsigelse de første 12 månedene av et sykefravær og under militærtjeneste, vil dommen ha betydning for arbeidsgivere som ønsker å si opp arbeidstakere også i slike tilfeller. Les mer

Ny dom fra Høyesterett: Reisetid var arbeidstid – men ikke overtid.

Høyesterett har i en nylig avsagt dom kommet til at reisetid skal regnes som arbeidstid, men den ansatte hadde i saken ikke rett til overtidskompensasjon for reisetiden på bakgrunn av en tolkning av tariffavtalen. Les mer

Ny avgjørelse fra Høyesterett om oppbemanning parallelt med nedbemanning.

Høyesterett kommer med prinsipielle uttalelser i ny avgjørelse i sak hvor et selskap hadde foretatt nedbemanning kort tid etter man hadde gjennomført oppbemanning i en annen avdeling. Les mer

Slik gjennomfører dere GDPR

GDPR vil bli innlemmet i norsk lov innen kort tid. Er du bekymret for om din virksomhet oppfyller kravene til personvern? Les mer