Nyheter

Dom fra Gulating lagmannsrett: Oppsigelser i forbindelse med nedbemanningsprosess usaklige grunnet utilstrekkelig grunnlag for etterprøving av utvelgelsen

I forbindelse med en større nedbemanningsprosess var det tvist om tre av oppsigelsene var saklig begrunnet. Lagmannsretten mente at fraværet av individuell dokumentasjon omkring vurderingen av den enkelte overtallige, medførte usikkerhet om hvilket faktisk grunnlag som lå bak utvelgelsen, og fant det ikke sannsynliggjort at utvelgelsen ble gjort etter en tilstrekkelig bred og grundig vurdering. Les mer

Viktige lovendringer i arbeidsmiljøloven

I juni vedtok Stortinget endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, innleie fra bemanningsforetak, og deltidsansattes fortrinnsrett som kan ha stor betydning for arbeidsforhold. Endringene trer i kraft 01.01.2019. Den 02.07.2018 ble det fastsatt to viktige forskrifter knyttet til den nye personopplysningsloven, som trer i kraft 20.07.2018 samtidig som den nye loven. Les mer

Ny dom fra Høyesterett: Likebehandling av innleide – reisetidsgodtgjørelse

Saken omhandlet en vikar som var utleid til Statens vegvesen gjennom et bemanningsforetak. Arbeidsstedet var Tønsberg trafikkstasjon, men vikaren skulle – i likhet med de andre ansatte – jobbe i Larvik enkelte dager. For dette mottok vikaren kjøregodtgjørelse, men bemanningsforetaket mente at han ikke hadde krav på reisetidsgodtgjørelsen som de andre ansatte ved innleiefirmaet fikk utbetalt. Høyesterett konkluderte imidlertid med at reisetidsgodtgjørelsen også var omfattet av bestemmelsen om likebehandling av lønn, og vikaren hadde derfor krav på å få dette utbetalt i likhet med øvrige ansatte. Les mer

Ny dom fra Høyesterett: Oppsigelse av gravid arbeidstaker var ugyldig

En bedrift gikk til oppsigelse av en gravidansatt og begrunnet dette med bedriftens nedbemanningsbehov. Høyesterett kjente oppsigelsen ugyldig. Det ble vist til at det kreves klar sannsynlighetsovervekt for at oppsigelsen ikke skyldes graviditeten. I lys av det strenge beviskravet hadde arbeidsgiveren ikke klart å sannsynliggjøre at oppsigelsen ikke skyldtes graviditeten. Da tilsvarende beviskrav gjelder ved oppsigelse de første 12 månedene av et sykefravær og under militærtjeneste, vil dommen ha betydning for arbeidsgivere som ønsker å si opp arbeidstakere også i slike tilfeller. Les mer

Ny dom fra Høyesterett: Reisetid var arbeidstid – men ikke overtid.

Høyesterett har i en nylig avsagt dom kommet til at reisetid skal regnes som arbeidstid, men den ansatte hadde i saken ikke rett til overtidskompensasjon for reisetiden på bakgrunn av en tolkning av tariffavtalen. Les mer

Ny avgjørelse fra Høyesterett om oppbemanning parallelt med nedbemanning.

Høyesterett kommer med prinsipielle uttalelser i ny avgjørelse i sak hvor et selskap hadde foretatt nedbemanning kort tid etter man hadde gjennomført oppbemanning i en annen avdeling. Les mer

Slik gjennomfører dere GDPR

GDPR vil bli innlemmet i norsk lov innen kort tid. Er du bekymret for om din virksomhet oppfyller kravene til personvern? Les mer

Kari og Erik hos Brystkreftforeningen

Kari Bergeius Andersen og Erik Råd Herlofsen deltok på Brystkreftforeningens styreseminar og underviste blant annet om styrets plikter og oppgaver, og ga samtidig en innføring i grunnleggende arbeidsrett.     Les mer

Kari hos Norges Rederiforbund

Kari har med stolthet i dag holdt foredrag om vanskelige sykefraværssaker for engasjerte deltakere på den årlige personalkonferansen for skip hos Norges Rederiforbund. Et utfordrende tema også for denne bransjen og mye erfaring i salen. Takk for alle gode samtaler!   Les mer

Utvelgelseskriterier – er ansiennitetsprinsippet gått ut på dato?

Les Erik Råd Herlofsens artikkel i maiutgaven av Vi over 60 her. PS! Dommen omtalt i artikkelen er påanket og sluppet inn for behandling i Høyesterett.   Les mer