Andre artikler

Foreslår å forlenge koronatiltakene for arbeidslivet ut året

Til tross for gjenåpningen av samfunnet og en mer normal hverdag for folk flest skaper svingninger i smittetall en viss usikkerhet i arbeidslivet. Regjeringen foreslår derfor å forlenge koronaordningene for dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, omsorgspenger og kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende ut 2021. Forslagene er som følger: Dagpenger For arbeidsgivere foreslår regjeringen å forlenge perioden med fritak... Les mer

Rekordstor bot for brudd på personvernregelverket

H&M ble nylig ilagt en bot på 35,3 millioner euro av det tyske datatilsynet for ulovlig monitorering av flere hundre ansatte. Bruddet knytter seg til omfattende registrering av personlig informasjon for det formål å kunne benytte denne informasjonen som grunnlag for viktige beslutninger og tiltak angående ansettelsesforholdet til den enkelte i fremtiden. Ved kortere og... Les mer

Innleide ansatte har krav på resultatbonus ved selskapets overskudd etter reglene om likebehandling

Høyesterett har nettopp avgjort at innleide fra bemanningsselskap hadde krav på resultatbonus de ansatte mottok som følge av at innleierselskapet gikk med gode overskudd. Saken har relevans for lønnskravet til ansatte i bemanningsselskaper og for selskaper som leier inn og blir solidaransvarlig for kravene. Les mer

EU-domstolen: Utlevering av personopplysninger til USA etter Privacy Shield er ulovlig

EU-domstolen avsa 16. juli 2020 dom i den såkalte Schrems II-saken, der EU-domstolen fastslo at EU-US Privacy Shield-ordningen er ugyldig. I dommen fastslo domstolen også at EU-kommisjonens avgjørelse 2010/97 om standardkontraktbestemmelser for overføring til usikre tredjeland fortsatt er gyldig. Les mer

Høyesterett avklarer rettigheter for statsansatte ved virksomhetsoverdragelse

Hvilke rettigheter tar statsansatte med seg til ny arbeidsgiver dersom statsansatte overføres fra staten til privat virksomhet i forbindelse med en virksomhetsoverdragelse? Fredag 26. juni 2020 avsa Høyesterett dom i sak om dette, der Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett tidligere hadde kommet til forskjellige konklusjoner. Dommen fraviker også til dels fra resultatet i lagmannsrettens dom. Les mer

Brudd på arbeidstidsreglene kan medføre fengselsstraff

Ny dom fra Høyesterett om straffutmåling ved brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser. Les mer

Er reisetid arbeidstid?

Ny avgjørelse om arbeidstid fra Eidsivating lagmannsrett. I den siste tiden har det vært mye snakk om reisetid skal regnes som «arbeidstid» i arbeidsmiljølovens forstand. Spørsmålet har stort sett knyttet seg til tjenestereiser til andre steder enn den faste arbeidsplassen. Høyesterett kom i en avgjørelse fra 2018 frem til at reiser til og fra andre... Les mer

Avgjørelse fra Høyesterett om oppsigelse kombinert med tilbud om ny stilling (såkalt «endringsoppsigelse»).

Høyesterett avsa i midten av mai en interessant avgjørelse som kan tas til inntekt for at det gjelder en lavere terskel for oppsigelse i de tilfeller der arbeidstakeren samtidig med oppsigelsen tilbys ny stilling. Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om saken er for konkret til at den har stor prinsipiell betydning. Etter vår oppfatning kan det vanskelig sies å være en generelt lavere terskel ved endringsoppsigelser, men et tilbud om ny stilling vil utvilsomt være et relevant moment som kan få betydning ved vurderingen av om en oppsigelse er saklig. Les mer

Lærervikaren som ikke fikk ansettelse på grunn av at han ikke ville håndhilse på kvinner, ble ikke diskriminert.

Likestillings- og diskrimineringsnemnda la innledningsvis til grunn at mannen, ved ikke å håndhilse på kvinner, kun utøvet sin religionsfrihet.  Nemndas flertall mente dessuten at mannen ble utsatt for indirekte diskriminering når han av denne grunn ikke ble gitt fast ansettelse i en Oslo-skole. Flertallet mente likevel at forskjellsbehandlingen av han var saklig begrunnet, nødvendig og... Les mer

Legen som ikke vil sette inn spiral vant i Høyesterett

Vi har tidligere omtalt saken om fastlegen i Sauherad kommune som ikke ville sette inn spiral som prevensjonsmiddel på kvinner, begrunnet i legens samvittighet og religiøse overbevisning. Kommunen sa opp legens driftsavtale, og mente regelverket tilknyttet fastlegeordningen ikke åpnet opp for at leger kunne ta samvittighetsforbehold mot å utføre helsehjelp som pasientene hadde krav på.... Les mer