Aktuelt

Arbeidsgiver må følge opp varsling

NRK meldte forrige uke at syv ansatte ved Margarete Stiftelsen bo- og omsorgssenter i Arendal har sendt inn varsel til ledelsen om det de mener er kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. De ansatte viser blant annet til «nærmest en unntakstilstand med omsorgssvikt, mangelfull oppfølging av avvik og sterkt fokus på å holde budsjettet». Den alvorligste anklagen... Les mer

“Negere” og “hottentotter”

Ord og uttrykk endrer seg gjennom tidene og tidligere aksepterte formuleringer anses i dag som diskriminerende. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i septemberutgaven av Vi over 60 her. Les mer

The L&E Global´s webinars with different labour and employment law topics

  JOIN L&E GLOBAL’S WEBINAR SERIES Storeng, Beck & Due Lund ANS (SBDL) is delighted to invite you to join us for L&E Global’s webinar series. The webinars include your essential labour and employment updates from across the globe. Each webinar will have a duration of 1 hour and is free of charge. You can... Les mer

«Arbeidsgiver kan ikke pålegge ansatte å legge ut for flybilletter og hotell»

Borgarting lagmannsretts dom av 30.04.2018 slår fast at Utenriksdepartementet (UD) ikke kan pålegge sine ansatte å legge ut for utgifter til flybilletter og hotell i forbindelse med tjenestereiser. Dommen ble anket til Høyesterett, som nå har besluttet at anke nektes fremmet og dommen er dermed rettskraftig. Selv om vurderingen av pålegget ikke er foretatt av Høyesterett, kan dommen gi veiledning utover den aktuelle sak. Les mer

Godt vær til tross – Bemanningsbransjen i hardt vær

Sommervarmen ga ingen nåde. I en fersk dom fra Stavanger tingrett slår retten fast at innleide har samme rett på bonus som fast ansatte. Siden det er bemanningsforetaket som betaler lønn, ble de sittende med regningen. Blir dommen stående kan den få store konsekvenser for bemanningsbransjen som arbeidsgiver og virksomheter som benytter innleide. Les mer

Styreverv – kan være risikofylt!

Styreverv i foreninger og selskaper er interessant og lærerikt, men kan medføre erstatningsansvar. Les Erik Råd Herlofsens artikkel om temaet i augustutgaven av Vi over 60 her.     Les mer

Dom fra Gulating lagmannsrett: Oppsigelser i forbindelse med nedbemanningsprosess usaklige grunnet utilstrekkelig grunnlag for etterprøving av utvelgelsen

I forbindelse med en større nedbemanningsprosess var det tvist om tre av oppsigelsene var saklig begrunnet. Lagmannsretten mente at fraværet av individuell dokumentasjon omkring vurderingen av den enkelte overtallige, medførte usikkerhet om hvilket faktisk grunnlag som lå bak utvelgelsen, og fant det ikke sannsynliggjort at utvelgelsen ble gjort etter en tilstrekkelig bred og grundig vurdering. Les mer

Viktige lovendringer i arbeidsmiljøloven

I juni vedtok Stortinget endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, innleie fra bemanningsforetak, og deltidsansattes fortrinnsrett som kan ha stor betydning for arbeidsforhold. Endringene trer i kraft 01.01.2019. Den 02.07.2018 ble det fastsatt to viktige forskrifter knyttet til den nye personopplysningsloven, som trer i kraft 20.07.2018 samtidig som den nye loven. Les mer

Ny dom fra Høyesterett: Likebehandling av innleide – reisetidsgodtgjørelse

Saken omhandlet en vikar som var utleid til Statens vegvesen gjennom et bemanningsforetak. Arbeidsstedet var Tønsberg trafikkstasjon, men vikaren skulle – i likhet med de andre ansatte – jobbe i Larvik enkelte dager. For dette mottok vikaren kjøregodtgjørelse, men bemanningsforetaket mente at han ikke hadde krav på reisetidsgodtgjørelsen som de andre ansatte ved innleiefirmaet fikk utbetalt. Høyesterett konkluderte imidlertid med at reisetidsgodtgjørelsen også var omfattet av bestemmelsen om likebehandling av lønn, og vikaren hadde derfor krav på å få dette utbetalt i likhet med øvrige ansatte. Les mer

Ny dom fra Høyesterett: Oppsigelse av gravid arbeidstaker var ugyldig

En bedrift gikk til oppsigelse av en gravidansatt og begrunnet dette med bedriftens nedbemanningsbehov. Høyesterett kjente oppsigelsen ugyldig. Det ble vist til at det kreves klar sannsynlighetsovervekt for at oppsigelsen ikke skyldes graviditeten. I lys av det strenge beviskravet hadde arbeidsgiveren ikke klart å sannsynliggjøre at oppsigelsen ikke skyldtes graviditeten. Da tilsvarende beviskrav gjelder ved oppsigelse de første 12 månedene av et sykefravær og under militærtjeneste, vil dommen ha betydning for arbeidsgivere som ønsker å si opp arbeidstakere også i slike tilfeller. Les mer