Permitteringsperioden utvides

Ulike medier opplyser om at regjeringen i dag har varslet at de vil utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Arbeidstakere som ble permittert i mars kan nå være permittert frem til mars neste år, uten at bedriftene tvinges til å si dem opp.

Endringen skal innføres fra 1. november og vare til 30. juni neste år. Regjeringens forslag innebærer at maksimal permitteringsperiode nå blir 52 uker med varighet til juni neste år. Det reduseres da til maks 26 uker for permitteringer som iverksettes etter 30. juni 2020. Forslaget innebærer videre at det vil innføres en ny arbeidsgiverperiode på fem dager for arbeidstakere som er permittert mer enn 30 uker. Den andre arbeidsgiverperioden skal tre i kraft 1. januar og gjelder alle som har vært permittert i 30 uker eller mer.

Endringen får betydning for årets budsjett og regjeringen vil legge frem en proposisjon til Stortinget med forslag til budsjettvedtak. I forslaget vil det antakelig komme visse presiseringer og klargjøringer.

For arbeidsgivere som har planlagt å nedbemanne blir spørsmålet om man faktisk nå må benytte det mindre inngripende tiltaket permittering fremfor oppsigelse som rammer arbeidstaker hardere. Selv om permittering gir en bedre trygghet er det et spørsmål om utvidelse av permitteringsordningen kun innebærer at en rekke masseoppsigelser utsettes til 2021. Hvor lenge pandemien vil vare og hva som blir de endelige økonomiske konsekvensene er svært usikkert.