Hva gjør du når koronaviruset skaper problemer for kontraktsoppfyllelse?

Stengte frisørsalonger og spisesteder, avlyste kulturarrangementer og endret forbrukeratferd; myndighetenes inngripende tiltak i forbindelse med koronaviruset skaper utfordringer for mange aktører i næringslivet. Noen virksomheter må stenge eller innstille driften på grunn av tiltakene som påbyr dette og har verken mulighet for å ta imot varer eller tjenester.

I andre tilfeller har virksomheter ikke mulighet til å levere sine varer og tjenester enten fordi driften rammes av tiltakene eller fordi en underleverandør ikke får levert sin del i kontraktskjeden. Dessuten: Må man likevel betale? Spørsmålet er hva virksomhetene kan gjøre i disse situasjonene.

I enkelte tilfeller er det mulig å utsette leveranser, men for mange ikke. For disse virksomhetene oppstår spørsmålet om man helt eller delvis kan fri seg fra sin forpliktelse til å levere uten å risikere erstatning eller dagmulkt. I jussen snakker man da ofte om kontraktsparten kan komme seg ut av kontrakten gjennom en force-majeure-klausul i kontrakt eller gjennom lovgivning, eventuelt på ulovfestet grunnlag.

Når en kontraktspart hevder å ikke kunne levere er ofte påberopelse av force-majeure-klausuler det eneste alternativet for å si seg fri fra kontraktsforpliktelsen. Force-majeure er normalt definert som en ekstraordinær hendelse som medfører en hindring i oppfyllelse av en kontrakt. I mange kontraktsforhold kan koronaviruset eller virkninger av koronaviruset nettopp utgjøre en slik ekstraordinær hendelse – men ikke i alle tilfeller.  En virksomhet som påberoper seg at det foreligger en force-majeure-hendelse overfor kontraktspart som grunn til å ikke levere eller ikke betale, står overfor tolkningsspørsmål som må vurderes, og som man trolig vil bli møtt med av kontraktsmotpart. Gjelder force-majeure-klausulen for begge parter? Utgjør koronaviruset en force-majeure-hendelse i akkurat dette kontraktsforholdet? Disse spørsmålene må avgjøres konkret ut fra den enkelte kontrakt.

Vi ser nå at mange virksomheter opplever hindringer med å levere eller blir møtt av samarbeidspartnere som mener å stå overfor slike hindringer. Ofte ser vi også at det oppstår utfordringer med om avlysning av arrangementer mv. likevel innebærer at den ene part må betale. I teorien er det forskjell på å være forhindret fra å levere en tjeneste eller vare og å være forhindret fra å betale.

Slike situasjoner lar seg ofte løse gjennom forhandlinger, slik at man unngår rettstvister.

SDBL har lang og bred erfaring med rådgivning innen kontraktsrettslige spørsmål, og kan bistå i disse situasjonene for å unngå tap og problemer med å levere til sluttbrukeren. Et viktig mål med vår rådgivning er å bistå klienten med å komme til balanserte løsninger med kontraktspart, uten unødig konflikt.

Gjelder dette din virksomhet – ta kontakt med en av våre advokater for effektiv rådgivning til konkurransedyktige priser.