Praktiske problemstillinger knyttet til ferie og sykmeldte i forbindelse med permittering

Ferie  

I forbindelse med permittering kan det oppstå problemstilling knyttet til avvikling av ferie og utbetaling av feriepenger. Ferielovens bestemmelser kommer til anvendelse også under en permitteringssituasjon. Ferie avvikles derfor som normalt og teller ikke med som permitteringstid. Arbeidsgiver kan, innenfor ferielovens bestemmelser, både pålegge og nekte arbeidstakere å avvikle ferie. 

Dette innebærer også at feriepengene skal utbetales ved avvikling av ferie. Det er imidlertid normalt for flere virksomheter at feriepengene utbetales i juni samtidig som om det gjennomføres et lønnstrekk for feriedagene. Når arbeidstakeren er permittert er det ikke nødvendigvis opptjent lønn som det kan gjøres trekk i. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke permittere seg vekk fra plikten til å betale feriepenger. Utbetales feriepengene som normalt i juni når arbeidstaker er permittert vil fratrekket i lønn måtte gjennomføres når vedkommende avvikler ferien senere i året. Dagens situasjon gjør det imidlertid svært vanskelig for noen virksomheter å skulle utbetale feriepenger. En mulig løsning vil da kunne være å holde tilbake feriepengene frem til ferien faktisk skal avvikles eller til permitteringen er ferdig. Lovligheten av slike alternative løsninger og fremgangsmåten for å gjennomføre dette vil bero på hvilke avtaler arbeidsgiver er bundet av. Vi bistår gjerne med å finne en løsning som kan passe din virksomhet. 

Hvis det mot formodning skulle vise seg at permitteringsperioden varer utover sommerhalvåret kan det være lurt at arbeidsgiver legger en plan for ferieavviklingen. Dette grunnet at det trolig vil være vanskelig for arbeidsgiver hvis store deler av arbeidsstokken må avvikle opptjent ferie i løpet av siste halvdel av 2020. Husk at arbeidstaker har krav på underretning om feriefastsettingen tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette. 

Sykmeldte 

Sykmeldte arbeidstaker kan permitteres som normaltTidspunktet for sykmeldingen kan imidlertid påvirke hvilket vederlag vedkommende får utbetalt.  

Arbeidstakere som sykemelder seg før permittering iverksettes, skal motta sykepenger fra arbeidsgiver frem til permitteringen iverksettes. Fra dette tidspunktet har arbeidstakeren ikke krav på sykepenger fra arbeidsgiver, uavhengig av om arbeidsgiverperioden på 16 dager er utløpt eller ikke. Fra tidspunktet permitteringen iverksettes overtar NAV utbetaling av sykepenger. Arbeidstaker som er sykmeldt har heller ikke krav på lønn i arbeidsgiverperioden etter reglene om permitteringslønn. Denne retten trår i kraft når arbeidstaker er friskmeldt, forutsatt at arbeidstaker blir friskmeldt i permitteringsperioden. 

Arbeidstakere som blir sykmeldt under permitteringen vil ikke ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Vedkommende vil imidlertid kunne ha rett til sykepenger fra trygden etter reglene i folketrygdloven § 8-47 eller § 8-49. En person som under permittering har krav på dagpenger vil ha rett til sykepenger fra NAV under sykdom jf. folketrygdloven § 8-49. Dersom vedkommende som er permittert ikke har rett på dagpenger under permittering, vil retten til sykepenger fra NAV bli vurdert etter folketrygdloven § 8-47.  

Plikten til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden gjenninntrer starter opp straks permitteringen er avsluttet. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at dersom permitteringen har vart i mer enn 14 dager regnes dette som et «opphør av arbeidsforholdet» etter reglene om sykepenger. Arbeidstaker må derfor være tilbake i jobb i 4 uker etter permitteringen før han eller hun har krav på sykepenger fra arbeidsgiver. Retten til å gi egenmelding faller også bort etter 14 dagers permittering. 

Dersom vedkommende har mottatt dagpenger under permitteringsperioden vil det derimot foreligge rett til sykepenger fra trygden fra første dag etter endt permittering. Bakgrunnen for dette er at perioden hvor en person mottar dagpenger i henhold til folketrygdloven § 8-2 annet ledd er likestilt med å være i arbeid. Sykepengegrunnlaget baseres på inntekten i arbeidsforholdet.