Fremgangsmåte for permittering

Mange har allerede igangsatt permitteringsprosesser og flere vurderer fortløpende om permittering vil bli nødvendig. I det følgende vil vi gi en overordnet oversikt over fremgangsmåten for permittering.

Innledningsvis kan det nevnes at reglene om permittering følger av både ulovfestede prinsipper utledet av Hovedavtalen mellom LO og NHOpermitteringslønnsloven og folketrygdloven 

Prosessen kan deles inn i syv steg:

1. Varsel til NAV
2. Drøftelser
3. Utvelgelse
4. Utsendelse av permitteringsvarsel
5. Lønn – arbeidsgiverperiode
6. Perioden med “full” lønn
7. Dagpenger fra NAV

Under følger en nærmere gjennomgang av disse stegene.

 1. Varsel til NAV

Arbeidsmarkedsloven bestemmer at arbeidsgiver må gi melding til NAV om permittering hvis flere enn ti arbeidstakere vil bli permittert eller vil få sin ukentlige arbeidstid redusert med mer enn 50 % i fire uker. Meldingen sendes på skjema som ligger på NAVs nettsider: 

https://www.nav.no/soknader/nb/bedrift/permitteringer-oppsigelser-og-konkurs/masseoppsigelser#NAV760803 

Melding skal gis tidligst mulig og senest samtidig som dere innkaller til drøftelser. 

 1. Drøftelser

Det følger av arbeidsmiljøloven kapittel 8 at arbeidsgiver har en generell drøftelsesplikt med de tillitsvalgte i virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 50 arbeidstakere. Drøftelsesplikten gjelder også for virksomheter som er bundet av Hovedtariffavtalen.  

Utenfor disse tilfellene anbefaler vi at små og mellomstore virksomheter gjennomfører drøftelser med de tillitsvalgte. Hvorvidt det er gjennomført drøftelser eller ikke vil ha betydning for NAVs vurdering av om det foreligger grunn til permittering og at arbeidstakerne vil ha rett til ytelser.  

Ved gjennomføring av drøftelser må dere: 

 1. Innkalle til møte 
 2. Lage protokoll fra drøftelsene  

De sentrale spørsmål som må drøftes med de ansattes representanter er:  

 • Behovet for permittering 
 • Eventuelle alternativer til permittering 
 • Omfang av permittering  
 • Varigheten av permittering 
 • Utvelgelseskriteringer/prinsipper for utvelgelse (det er prinsippene for utvelgelse som skal diskuteres, ikke hvem som skal permitteres).   

Kommer man ikke til enighet er det arbeidsgiver som har beslutningsmyndigheten. Det avgjørende er – rettslig sett – at de får uttalt seg om beslutningen før ledelsen fatter en endelig beslutning. 

 1. Utvelgelse

Før bedriften sender permitteringsvarsel til de ansatte, må det først gjøres en utvelgelse av hvem som skal permitteresFor tariffbundne virksomheter vil utvelgelsen ta utgangspunkt i ansiennitet og det kan legges til grunn at det tilsvarende vil gjelde for virksomheter som ikke er bundet av tariffavtale. Ved permittering står virksomheten friere til å bestemme utvelgelseskriterier enn hva som gjelder ved nedbemanninger, all den tid ingen vil miste jobben permanent. Virksomheter kan dermed i større grad vektlegge kompetanse og kvalifikasjoneslik at man sikrer forsvarlig drift gjennom permitteringsperioden.  

 1. Utsendelse av permitteringsvarsel

Når utvelgelsen er gjennomført, skal det sendes et permitteringsvarsel til arbeidstakerne som berørtIfølge informasjon på nettsidene til NAV, skal varselet inneholde følgende informasjon: 

 • Informasjon om permitteringens årsak 
 • Varslingsdato 
 • Dato for iverksettelse 
 • Permitteringens lengde hvis mulig, se nedenfor 
 • Hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering.   

I tillegg ber NAV deg som arbeidsgiver om å oppgi også opplysninger om følgende:   

 • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)   
 • Den permitteres stillingsstørrelse   
 • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.   

Lenke til informasjon på NAVs nettsider: https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/permittering-og-omstilling/permittering-og-oppsigelse 

Ved utsendelse av varsel må virksomheten vurdere om det skal varsles med en frist på to eller 14 dager. Utgangspunktet etter Hovedavtalen og på ulovfestet grunnlag er at det skal varsles med en 14 dagers frist. Det kan imidlertid varsles med en frist på to dager, dersom grunnen til permittering skyldes en utforutsett hendelse. Hvorvidt virksomheten kan benytte en varslingsperiode på to dager må vurderes konkret. Det avgjørende vil være om koronaviruset medfører akutt, direkte arbeidsmangel eller om koronaviruset gradvis påvirker ordretilgangenEr virksomheten i tvil, anbefaler vi at dette vurderes i samråd med advokat. 

I utgangspunktet skal varselet angi permitteringens sannsynlige lengde. I tilfeller der det ikke er mulig skal spørsmålet om fortsatt permittering drøftes med de tillitsvalgte senest innen 1 måned og deretter hver måned (dette er systemet etter hovedavtalen som gjelder som sedvane). Gjenstand for drøftelse er om permitteringsgrunnen fortsatt er til stede, og om det heller skal gjennomføres oppsigelser. 

 1. Lønn – arbeidsgiverperiode

I varslingsperioden mottar arbeidstakeren lønn som normalt. Fra tidspunkter permittering iverksettes, skal arbeidsgiver betale lønn i 2 arbeidsdager. Utregningen av arbeidsgiverperioden vil bero på en vurdering av stillingsprosent, permitteringsgrad, hvilke dager arbeidstaker skulle ha arbeidet samt arbeidsdagens lengde. Permitteringslønnen vil basere seg på hva arbeidstaker har tjent i gjennomsnitt per arbeidsdag for en periode bakover i tid.  

Arbeidsgiverperioden var opprinnelig på 15 dager men det ble den 20.03.2020 vedtatt en lovendring som reduserte arbeidsgiverperioden til to dager. Endringen trer i kraft umiddelbart og vil ha tilbakevirkende kraft for de permitteringene som allerede er i iverksatt.  Dette innebærer at arbeidsgiverperioden fryses på det antall dager som er avviklet ved ikrafttredelsen, og som utgjør minst to dager. Dersom arbeidsgiverperioden er avviklet med for eksempel seks dager, vil den da anses som avsluttet. Arbeidsgiver som har utbetalt permitteringslønn for mer enn to dager fra ikrafttredelse vil ikke få disse refundert frNAV.  

 1. Perioden med “full lønn”  

Etter at arbeidsgiverperioden på to dager er oppfylt har arbeidstaker rett på full lønn utbetalt fra NAV (opp til 6G) i de 18 påfølgende dagene. 

 1. Dagpenger fra NAV 

Når de totalt 20 dagene er forløpt vil arbeidstakerne få dagpenger fra NAV, dersom de oppfyller vilkårene for dagpenger. Arbeidstakerne må selv søke om dagpenger, og det er NAV som avgjør om vilkårene er oppfylt for den enkelte. I någjeldende regelverk er det 3 «ventedager» for den enkelte før dagpengene vil starte. Det er imidlertid foreslått at disse ventedagene skal fjernes. Størrelsen på dagpenger er også økt fra 62,4 % til 80 % på inntil 3G av inntekt og 62,4 % på inntekt som eventuelt overstiger 3G og opp til og med 6G (omtrent 600.000 kroner). 

Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker veiledning gjennom denne prosessen. Vi kan blant annet bistå med utforming av drøftingsprotokoll, gjennomføring av drøftinger, utforming av permitteringsvarsel eller beregning av permitteringslønn/arbeidsgiverperiode.