Endringer i regelverket knyttet til permitteringer, dagpenger, sykepenger og omsorgsdager

Regjeringen har i dagens pressemeldinger gitt følgende oversikt over endringer i regelverket knyttet til permitterings- og dagpengeregelverket, sykepenger og omsorgsdager.  

Endringer knyttet til permitterings- og dagpengeregelverket:  

 • Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20. Endringene trer i kraft 20. mars, men nærmere bestemmelser kommer formelt på plass i neste uke. Arbeidstakere vil få etterbetalt mellomlegget når de tekniske løsningene er på plass og NAV har behandlet søknaden. De som er permittert og fortsatt mottar lønn fra arbeidsgiver går over på ny ordning fra og med 20. mars.
 • Arbeidsgiverperioden (dagene da arbeidsgiver betaler full lønn til den permitterte) reduseres fra 15 til 2 dager. Staten tar deretter over inntektssikring av den permitterte. Det betyr at arbeidsgivere som allerede har betalt to eller flere dager med lønnsplikt ved ikrafttredelsen slipper flere dager med lønnsplikt. Ikrafttredelsen er 20. mars. Staten tar over betalingsansvaret fra og med 20. mars.
 • Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G. Ikrafttredelse er 20. mars.
 • Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder. Ikrafttredelse er 20. mars. Reglene vil gjelde både permitterte og arbeidsledige.
 • Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves.  Dermed slipper de som blir permittert å gå tre dager uten inntekt. Endringen gjelder også dem som blir oppsagt og må søke om dagpenger. Ikrafttredelse er 20. mars.
 • Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent. Ikrafttredelse er 20. mars. Endringen innebærer at for eksempel en fulltidsansatt som permitteres kun to arbeidsdager i uka, får rett til dagpenger. Ved å tilrettelegge for mer bruk av «rullerende permitteringer» blir den økonomiske byrden på den enkelte ansatte lavere. 

Her er opplysninger om sykepenger fra dagens pressemelding:  

Sykepenger til arbeidstakere 

 • Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Dette gjelder fra 16. mars 2020.
 • Egenmelding gir rett til sykepenger i hele den ordinære arbeidsgiverperioden (16 dager), selv om NAV tar over fra dag 4. Dette gjelder fra 20. mars 2020. 
 • Ingen endring i beregning av sykepenger eller størrelsen på sykepengene  

Sykepenger til selvstendige næringsdrivende og frilansere 

 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende vil få sykepenger fra NAV fra fjerde dag (mot tidligere fra dag 17). Reglene gjelder fra og med mandag 16. mars.
 • Ingen endring i beregning av sykepenger eller størrelsen på sykepengene  

Arbeids- og sosialdepartementet arbeider nå med en refusjonsordning. Detaljene i denne ordningen er ikke klare, og departementet vil komme tilbake med nærmere retningslinjer så snart som mulig. 

Opplysninger om omsorgsdager fra dagens pressemelding: 

Følgende endringer gjelder med virkning fra 13. mars 2020:  

 • Antall dager dobles både for foreldre som har ordinær kvote på ti dager og for foreldre som har utvidet kvote. De nye reglene gjelder for kalenderåret 2020. Av hensyn til at dette skal være praktisk håndterbart for NAV, gjelder det nye antall dager generelt og er ikke begrenset til fravær knyttet til Covid-19.
 • Også frilansere og selvstendig næringsdrivende gis rett til tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager. Frilansere og selvstendig næringsdrivende får en kompensasjon på 100 prosent av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover.
 • For å legge til rette for at foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner, skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, blir det mulig å overføre dager med omsorgspenger mellom to foreldre. Av praktiske årsaker er adgangen generell, men det oppfordres til å bruke denne muligheten for å sikre viktige samfunnsfunksjoner.
 • Arbeidsgiverperioden kortes ned og arbeidsgiver skal bare betale de tre første dagene med omsorgspenger. Arbeidsgiver forskutterer også øvrige dager med omsorgspenger, men kan kreve refusjon fra Arbeids- og velferdsetaten fra fjerde dag.
 • Ventetiden for frilansere og selvstendig næringsdrivende tilsvarer denne reduserte arbeidsgiverperioden, ettersom de er sin egen arbeidsgiver. Frilansere og selvstendig næringsdrivende må søke om å få utbetalt omsorgspengene fra NAV. Refusjon og utbetaling vil kunne ta noe tid i dagens pressede situasjon. 

Samlet oppsummering omsorgsdager:  

Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, får man 20 omsorgsdager hver i 2020. De første 3 dagene finansieres av arbeidsgiver, resten forskutteres av arbeidsgiver som kan søke refusjon fra NAV.  

Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, får man 30 omsorgsdager hver i 2020. De 3 første dagene finansieres av arbeidsgiver. Deretter finansieres 27 dager av folketrygden.  

Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Også disse får dobbelt så mange omsorgspengedager, og arbeidsgiver betaler kun de første 3 dagene. 

Frilansere og selvstendig næringsdrivende har rett på tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på 3 dager.