Arbeidsgiver må følge opp varsling

NRK meldte forrige uke at syv ansatte ved Margarete Stiftelsen bo- og omsorgssenter i Arendal har sendt inn varsel til ledelsen om det de mener er kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. De ansatte viser blant annet til «nærmest en unntakstilstand med omsorgssvikt, mangelfull oppfølging av avvik og sterkt fokus på å holde budsjettet». Den alvorligste anklagen handler om en beboer som døde som følge av et fall om natten etter at ledelsen ifølge de ansatte skal ha overprøvd faglige vurderinger. Kommunen opplyser at de nå gransker den alvorlige anklagen, men sier de så langt ikke har avdekket noe kritikkverdig.

Jeg ønsker her å knytte noen generelle kommentarer til hva som ligger i arbeidsgivers plikt til å følge opp denne type saker.

Det er viktig at ansatte melder ifra dersom de har grunn til å tro at det foreligger kritikkverdige forhold på jobben. Selv om ansatte som arbeider i helsesektoren har en streng taushetsplikt, betyr ikke det at de skal la være å melde ifra om avvik. Helsepersonell kan etter omstendighetene også ha plikt til å varsle. Taushetsplikten er ikke i veien for at den som yter helsehjelp gir opplysninger til virksomhetens ledelse når dette er nødvendig for å kunne gi helsehjelp, eller for internkontroll og kvalitetssikring av tjenesten. Opplysningene skal i så fall, så langt det er mulig, gis uten individualiserende kjennetegn.

Når ansatte melder ifra om kritikkverdige forhold oppstår en undersøkelsesplikt for arbeidsgiver. Det er sentralt at arbeidsgiver forsøker å finne ut hva som faktisk har skjedd, med andre ord hvilket hendelsesforløp som kan dokumenteres i saken. Det er flere (riktige) måter arbeidsgiver kan gå frem på, men arbeidsgiver bør vurdere hvilken metode som er best egnet i det konkrete tilfellet. Prosessen må tilpasses innholdet i varselet og hva slags virksomhet det dreier seg om. Av stor betydning er at arbeidsgiver ikke sitter på gjerdet. Varselet må følges opp med én gang, særlig når det varsles om alvorlige forhold. Alle påstander om kritikkverdige forhold skal undersøkes og følges opp. Etter at tilstrekkelige undersøkelser er gjennomført må arbeidsgiver konkludere i saken. Foreligger det kritikkverdige forhold i virksomheten? I så fall må arbeidsgiver iverksette nødvendige tiltak for å rette opp i dette. Her er det igjen viktig at tiltakene fører til at avviket rettes opp. Det innebærer at tiltakene faktisk må være egnet til å rette opp i forholdene. Hva som kreves må vurderes konkret i hver enkelt sak.

Dersom en ansatt varsler om kritikkverdige forhold i virksomheten på en forsvarlig måte, har hun et vern mot gjengjeldelse. Med gjengjeldelse menes enhver ugunstig behandling fra arbeidsgiver som gis som følge av at det er blitt varslet.

 

For mer informasjon om saken trykk her.