«Arbeidsgiver kan ikke pålegge ansatte å legge ut for flybilletter og hotell»

Borgarting lagmannsretts dom av 30.04.2018 slår fast at Utenriksdepartementet (UD) ikke kan pålegge sine ansatte å legge ut for utgifter til flybilletter og hotell i forbindelse med tjenestereiser. Dommen ble anket til Høyesterett, som nå har besluttet at anke nektes fremmet og dommen er dermed rettskraftig. Selv om vurderingen av pålegget ikke er foretatt av Høyesterett, kan dommen gi veiledning utover den aktuelle sak.

Saken gjaldt et søksmål mot staten fra fagforeningen Norsk Tjenestemannslag som representerte flere ansatte i UD. UD hadde endret sin reisepolicy slik at de ansatte selv måtte legge ut for utgifter til flyreiser og hotell i forbindelse med tjenestereiser. Det stod ingenting om adgangen til å pålegge de ansatte dette i deres arbeidsavtaler. Utgiftene kunne være betydelige, og flere av reisene kunne skje på kort varsel.

Lagmannsretten kom til at UD ikke hadde rettslig adgang til å pålegge de ansatte å legge ut for utgiftene. Det ble vist til at UDs ordning ikke var en nødvendig konsekvens av de ansattes plikt til å foreta tjenestereiser, og det ble vist til at andre virksomheter i Staten benyttet ordninger der regningene gikk direkte til arbeidsgiver. Retten fant heller ikke grunnlag for å tolke tariffavtalen slik at den forutsa en slik ordning som UD hadde lagt opp til.

Lagmannsretten mente videre at pålegget ikke kunne hjemles i arbeidsgivers styringsrett, da denne må utøves innenfor rammene som arbeidsavtalen setter. Retten var klar på at policyen ikke kun var en endring av administrative rutiner, men et pålegg til den enkelte ansatte. Med henvisning til tidligere rettspraksis (bl.a Nøkk-dommen, Rt. 2000 s. 1602), viste retten til at det ved fastleggelsen av rammene for arbeidsforholdet blant annet må sees hen til samfunnsutviklingen. Å pålegge ansatte å inngå økonomiske avtaler for bestilling av flybilletter og hotell, var etter rettens syn ikke rimelig og naturlig sett i lys av samfunnsutviklingen. Et vesentlig moment var at utgiftene kunne dreie seg om betydelige beløp, og i noen tilfeller over den enkelte ansattes netto månedslønn. Retten viste til reglene for lønnstrekk, og mente at dette forbudet tilsa at en slikt pålegg ligger utenfor rammene av det arbeidsgiver kan bestemme i kraft av styringsretten.

Lagmannsretten foretok en grundig gjennomgang av styringsrettens rekkevidde og grensedragninger. Lagmannsretten ser ut til å oppstille en ny kategori av styringsrettsbeslutninger, hvor tidligere rettspraksis «gir begrenset veiledning». Etter lagmannsrettens syn var adgangen til å gi pålegg overfor arbeidstaker som innebærer ansvar overfor tredjemenn (her flyselskaper mv.) begrenset, og ikke innenfor arbeidsgivers kompetanse.

Generelt kan det utledes av dommen at arbeidsgivere ikke uten videre kan pålegge ansatte å legge ut for fly- og hotellutgifter i forbindelse med tjenestereiser, også utenfor offentlig sektor. Et slikt pålegg krever rettslig grunnlag, for eksempel avtale. Det må imidlertid vurderes konkret i hvilken grad det kan avtales at arbeidstaker skal legge ut for arbeidsgivers utgifter.

Lagmannsretten tok ikke stilling til om arbeidsgiver kan pålegge ansatte å legge ut for andre utgifter i forbindelse med reiser, som utgifter til mat og andre reiseutgifter (taxi, buss, mv.). Et vesentlig moment i saken var størrelsen på utgiftene. Dommen gir ikke holdepunkter for at arbeidsgivere ikke kan forvente at arbeidstakere legger ut for mindre beløp som oppstår i forbindelse med reiser i jobbsammenheng. Praksis med at ansatte leverer reiseregning for utgifter de har hatt i forbindelse med reiser er svært utbredt, og det er lite som tyder på at arbeidsgivere må slutte helt med en slik praksis. Men dersom ansatte pålegges å legge ut for det som enkeltvis eller samlet kan utgjøre større beløp, bør arbeidsgivere nå finne andre løsninger som gjør at regningene for slike utgifter kan sendes til arbeidsgiver direkte.

Borgarting lagmannsretts dom kan leses her:

https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2017-11661