Viktige lovendringer i arbeidsmiljøloven

I juni vedtok Stortinget endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, innleie fra bemanningsforetak, og deltidsansattes fortrinnsrett som kan ha stor betydning for arbeidsforhold. Endringene trer i kraft 01.01.2019. Den 02.07.2018 ble det fastsatt to viktige forskrifter knyttet til den nye personopplysningsloven, som trer i kraft 20.07.2018 samtidig som den nye loven.

Fast ansettelse
Fast ansettelse er arbeidsmiljølovens hovedregel. Det er nå vedtatt at loven skal inneholde følgende definisjon av begrepet «fast ansettelse», som skal gjelde for alle bransjer:

«Med fast ansettelse menes at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutberegnelighet for arbeid i form av reelt stillingsomfang.»

Lovendringen kommer som følge av den økende bruken av fast ansettelse uten garantilønn, spesielt i bemanningsbransjen. Endringen skal skape større forutsigbarhet, og for å sikre at det ikke skjer omgåelse av lovens vilkår for midlertidig ansettelser. Det vil ikke lenger være mulig med fast ansettelse uten garantilønn.

Det er ikke lovfestet noe minstekrav til «stillingsomfang», men definisjonen krever at dette skal være avklart mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette kan gjøres ved at det i ansettelsesavtalen angis stillingsprosent, eller for eksempel antall dager eller timer pr uke som det skal jobbes. Hvis arbeidet skal utføres periodevis, må arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for arbeidstakeren til å beregne når arbeidet skal utføres. Stillingsomfanget er ikke reelt hvis arbeidstaker faktisk jobber mindre enn hva som er det angitte stillingsomfanget. Det fremgår av forarbeidene at det vil være en omgåelse av kravet til reelt stillingsomfang å avtale et veldig lite stillingsomfang, for så umiddelbart å praktisere et større omfang.

Det kreves ikke at lønnsutbetalingen skal være løpende, forutsatt at kravet til forutsigbarhet for arbeidstakeren er oppfylt for øvrig.

Innleie fra bemanningsforetak
Virksomhetens adgang til å leie inn arbeidstaker fra bemanningsforetak i samme utstrekning som virksomheten selv har adgang til å avtale midlertidig ansettelse, forblir uendret. Det er imidlertid vedtatt en lovendring som strammer inn tariffbundet arbeidsgivers adgang til å inngå avtale med tillitsvalgte om tidsbegrenset innleie uavhengig av om lovens vilkår for midlertidig ansettelse er oppfylt. Lovendringen innebærer at det kun er virksomheter som har tariffavtale med fagforening med innstillingsrett (dvs. fagforening med minst 10 000 medlemmer), som kan inngå slik avtale med tillitsvalgte. Det er gitt overgangsregel, slik at der hvor det allerede er inngått avtale med fagforening uten innstillingsrett, vil den nye bestemmelsen gjelde fra 01.07.2019.

Deltidsansattes fortrinnsrett
Som følge av Høyesteretts dom fra 2016 (HR-2016-867-A), der flertallet konkluderte med at deltidsantatte arbeidstakeres fortrinnsrett ikke omfattet krav på kun del av utlyst stilling,  er det nå vedtatt ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven § 14-3 nr 1 som fastsetter at fortrinnsretten også kan gjelde en del av en stilling.

Det vil fortsatt være slik at utøvelse av fortrinnsretten ikke må innebære vesentlige ulemper for virksomheten.

Tvisteløsningsnemdas avgjørelser får rettskraftvirkning
Det er vedtatt nye bestemmelser i arbeidsmiljøloven om tvisteløsningsnemda. Fristen for å bringe tvisten inn for domstolene er åtte uker fra det tidspunktet parten ble underrettet om nemndas avgjørelse. Reises det ikke søksmål innen åtte uker fristen, har nemndas vedtak virkning som en rettskraftig dom, og det kan fullbyrdes etter reglene som gjelder for dommer.

Forskrift om kameraovervåkning i virksomhet
Kameraovervåking i virksomhet innebærer et inngrep i personvernet. Som en konsekvens av Norges forpliktelser gjennom EØS-avtalen må bruken av kameraovervåking tilfredsstille vilkårene etter den nye personopplysningsloven, som gjennomfører EUs Personvernforordning (GDPR) i Norge. Den nye forskriften (FOR-2018-07-02-1107) er i stor grad en videreføring av personopplysningsforskriften og personopplysningsloven, men slik at flere av bestemmelsene nå kun er inntatt i forskriften.

Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse mv.
Forskriften (FOR-2018-07-02-1108) omhandler arbeidsgivers rett til innsyn i opplysninger lagret i     e-postkasse som arbeidsgiver har stilt til arbeidstakers disposisjon til bruk i arbeidet, arbeidstakers personlige områder i virksomhetens datanettverk og annet elektronisk utstyr som er stilt til arbeidstakers disposisjon til bruk for arbeidet, og tilfredsstiller vilkårene etter den nye personopplysningsloven, som gjennomfører EUs Personvernforordning ( GDPR). Forskriften er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett, men med noen unntak. Det er blant annet ikke adgang for en særregulering av innsynsretten til universiteter og organisasjoner.

 

Har du spørsmål knyttet til de kommende endringene står vi klare til din disposisjon. Du finner vår kontaktinformasjon her.