Dom fra Gulating lagmannsrett: Oppsigelser i forbindelse med nedbemanningsprosess usaklige grunnet utilstrekkelig grunnlag for etterprøving av utvelgelsen

I forbindelse med en større nedbemanningsprosess var det tvist om tre av oppsigelsene var saklig begrunnet. Lagmannsretten mente at fraværet av individuell dokumentasjon omkring vurderingen av den enkelte overtallige, medførte usikkerhet om hvilket faktisk grunnlag som lå bak utvelgelsen, og fant det ikke sannsynliggjort at utvelgelsen ble gjort etter en tilstrekkelig bred og grundig vurdering.

Tvisten gjaldt om oppsigelsen av de tre ansatte var i strid med arbeidsmiljøloven § 15-7 og Hovedavtalen § 8-2. Utvelgelseskriteriene, fastsatt i samarbeid med de tillitsvalgte, var formalkompetanse, spesialkompetanse, anvendelighet og disiplinære forhold. Det var enighet med de tillitsvalgte at ansiennitetsgrensen skulle settes slik at alle med minst fem års ansiennitet skulle «fredes», og slik at ansienniteten for de med mindre enn fem års ansiennitet, skulle vektlegges mindre enn nevnte kriterier. Ansatte med ansiennitet under fem år skulle vurderes individuelt etter nevnte kriterier, og enten markeres som grønne (de som utmerket seg positivt), røde (de som hadde negative forhold), eller gule (de som verken utmerket seg positivt eller negativt). Etter å ha innhentet informasjon om den enkelte arbeidstaker fra deres ledere, laget arbeidsgiver et excel-ark som skulle tjene som utvalgsskjema, der den enkelte ble markert med grønt gult eller rødt. Excell-arket var det eneste skriftlige dokumentet som forelå fra utvelgelsesprosessen. Alle i grønn gruppe ble unntatt fra oppsigelse, alle i rød gruppe samt 9 av 15 i gul gruppe ble sagt opp. Av de tre som gikk til sak, var en plassert i rød gruppe, og to i gul gruppe.

Lagmannsretten fremhevet at det manglet systematisert oversikt over de ansattes realkompetanse, og at det derved var fare for at all relevant kompetanse og erfaring ikke ble vektlagt. Det forelå ikke bevis for at arbeidsgiver hadde den ansattes CV tilgjengelig ved utvelgelsen. Det forelå heller ingen dokumentasjon for etterprøving av de subjektive vurderingene (ledernes vurderinger).

Kravet til saklighet ved oppsigelse, medfører at arbeidsgiver må sikre at den individuelle vurderingen er etterprøvbar. Lagmannsretten mente at den manglende skriftlige individuelle dokumentasjonen gjorde at det ikke var mulig å legge til grunn at alle ansatte var behandlet likt i forbindelse med vurderingen. I tillegg ble det fremhevet at de positive forholdene som var grunnlaget for plassering i grønngruppe, var av så generell karakter at de ikke kunne medføre et slikt unntak fra ansiennitetsprinsippet.

Dommen understreker betydningen av å kunne fremlegge dokumentasjon for det som ligger bak de individuelle vurderingene ved utvelgelse av overtallige i nedbemanningssaker.

 

Dommen kan leses i sin helhet her.