Ny dom fra Høyesterett: Oppsigelse av gravid arbeidstaker var ugyldig

En bedrift gikk til oppsigelse av en gravidansatt og begrunnet dette med bedriftens nedbemanningsbehov. Høyesterett kjente oppsigelsen ugyldig. Det ble vist til at det kreves klar sannsynlighetsovervekt for at oppsigelsen ikke skyldes graviditeten. I lys av det strenge beviskravet hadde arbeidsgiveren ikke klart å sannsynliggjøre at oppsigelsen ikke skyldtes graviditeten. Da tilsvarende beviskrav gjelder ved oppsigelse de første 12 månedene av et sykefravær og under militærtjeneste, vil dommen ha betydning for arbeidsgivere som ønsker å si opp arbeidstakere også i slike tilfeller.

Arbeidsmiljøloven gir et særlig vern for arbeidstakere som er gravide, ved lovfestede permisjoner i tilknytning til å få barn, ved de første 12 månedene av et sykefravær, samt ved gjennomføring av militærtjeneste. Bestemmelsene som verner ansatte i slike situasjoner er bygget opp på samme måte, og forbyr arbeidsgivere å begrunne en oppsigelse i nevnte forhold. For å sikre dette stilles det også opp et særlig strengt beviskrav for arbeidsgivere som gir ansatte oppsigelse i slike situasjoner. Oppsigelse som da finner sted skal anses å ha sin grunn i dette forhold, med mindre arbeidsgiveren gjør en annen grunn «overveiende sannsynlig», jf. arbeidsmiljøloven § 15-9.

I dommen viser Høyesterett til uttalelser i lovforarbeidene angående oppsigelse av sykmeldte arbeidstakere (i verneperioden på 12 måneder), der det kreves at det må foreligge omstendigheter som på selvstendig grunnlag – uavhengig av sykdommen – gir saklig grunn for oppsigelse. Høyesterett la til grunn at et tilsvarende krav gjelder ved oppsigelse under graviditet. Det ble uttalt at begrepet «overveiende sannsynlig» innebærer at arbeidsgiveren må kunne bevise med klar sannsynlighetsovervekt at oppsigelsen skyldes andre forhold enn graviditeten. Denne bevisbyrden hadde arbeidsgiver ikke oppfylt i denne saken.

Dommen understreker viktigheten av en god og etterprøvbar saksbehandling i slike saker.

 

Du kan lese dommen i sin helhet her.