Sykefravær ved konflikt på arbeidsplassen

Ny dom fra Gulating lagmannsrett: Arbeidstaker hadde ikke krav på sykepenger

Når det oppstår konflikter på arbeidsplassen, er det ikke sjeldent at arbeidstakere blir sykmeldt. I den forbindelse kan det stilles spørsmål ved om dette gir rett til sykepenger.

Gulating lagmannsrett avsa nylig en dom der spørsmålet var om en ansatt hadde rett på sykepenger fra NAV i forbindelse med en arbeidskonflikt.

Retten kom til at hovedårsaken til fraværet var arbeidskonflikten og ikke sykdom, og den ansatte hadde dermed ikke krav på sykepenger.

Generelt om retten til sykepenger

Det følger av folketrygdloven (§ 8-4) at retten til sykepenger gjelder for arbeidstaker som er arbeidsufør på grunn av funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l, gir ikke rett til sykepenger.

Loven gir ingen definisjon av begrepet sykdom, og vurderingen vil her avhenge av den medisinske definisjonen til enhver tid. Det er både diagnosen og reduksjonen som skal vurderes. Det stilles krav til klar årsakssammenheng mellom arbeidsuførheten og den medisinske lidelsen. Dette kravet er innført for å begrense mot en sykeliggjøring av problematiske livssituasjoner, som konflikter på arbeidsplassen kan være. En vanskelig livssituasjonen kan imidlertid utvikle seg til en sykdom.

Sykmelding ved arbeidskonflikt skal vurderes strengere

Den nylig avsagte dommen fra Gulating lagmannsrett gjaldt en ansatt som var sykmeldt, der NAV mente funksjonsnedsettelsen skyldtes en arbeidskonflikt og ikke en sykdomstilstand. Den ansatte hevdet han var blitt utsatt for et arbeidsmiljø som hadde påført ham sykdom. Etter at den ansatte hadde vært sykmeldt en stund ble det inngått en sluttavtale, slik at arbeidsforholdet ble avsluttet.

Gulating lagmannsrett uttalte i saken at domstolene skal være varsomme med å overprøve Trygderettens vurderinger når det gjelder faglige spørsmål.

Retten viste til praksis fra Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, som har uttalt at når sykmelding oppstår som følge av en arbeidskonflikt, skal vurderingen av om arbeidsuførheten skyldes sosiale problemer eller arbeidsuførhet på grunn av sykdom vurderes strengere enn ellers. For at det skal kunne utbetales sykepenger i slike tilfeller, må det dokumenteres at ubehaget med å møte andre ansatte på arbeidsplassen kan betegnes som en sykdom, og at denne sykdommen setter vedkommende ute av stand til å utføre sitt arbeid.

Retten fant det ikke tvilsomt at hovedårsaken til den ansattes problem var en arbeidskonflikt og at han ikke var arbeidsufør på grunn av sykdom.

Arbeidstakeren tapte dermed saken, og måtte også dekke statens sakskostnader.

“””