Utvidet adgang til nattarbeid

1. juli 2017 endres arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler ved at adgangen til nattarbeid utvides. Endringen er praktisk for mange arbeidsforhold og medfører økt fleksibilitet i arbeidslivet.

Nattarbeid er i arbeidsmiljøloven definert som arbeid mellom kl. 21.00 og 06.00. Arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte ved virksomhet som er bundet av tariffavtale kan skriftlig fastsette et annet tidsrom på minst åtte timer som omfatter tiden mellom klokken 00.00 og klokken 06.00. Som nattarbeid regnes ikke arbeid på to skift som legges mellom klokken 06.00 og klokken 00.00.

Fram til 30. juni 2017 er nattarbeid etter arbeidsmiljøloven bare tillatt når «arbeidets art gjør det nødvendig». For ordinære arbeidsforhold vil nattarbeid sjelden være nødvendig i lovens forstand og dermed etter dagens regler sjelden være lovlig.

For mange arbeidstakere kan familiesituasjonen gjøre det hensiktsmessig og ønskelig å avslutte arbeidet på arbeidsstedet tidligere enn ved en ordinær arbeidsdag, og isteden arbeide noen timer hjemmefra på kvelden. For andre vil det være hensiktsmessig av og til å dele opp arbeidsdagen i mer enn en økt, og det vil være tiden etter klokken 21.00 og frem til leggetid som er naturlig å benytte for å ta igjen den tapte arbeidstiden. Uten en avtale med de tillitsvalgte om nattarbeid er loven imidlertid til hinder for slikt arbeid.

Den nye bestemmelsen i arbeidsmiljøloven § 10-11 tredje ledd åpner for at arbeid kan utføres mellom kl. 21.00 og 23.00, uten at «arbeidets art gjør det nødvendig». Adgangen til å utføre arbeid mellom 21:00 og 23:00 er betinget av at det foreligger en skriftlig avtale om dette mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. I tillegg må initiativet til en slik ordning komme fra arbeidstaker. Avtalen kan inngås for et enkelt tilfelle, gjelde for en tidsavgrenset periode eller være en fleksitidsavtale hvor arbeidstaker i samråd med arbeidsgiver kan velge å benytte seg av det handlingsrommet avtalen åpner for. Den nye bestemmelsen gir ikke adgang til å avtale at perioden mellom klokken 21.00 og 23.00 ikke er nattarbeid, men en adgang til å avtale arbeid i disse timene selv om vilkårene for nattarbeid ikke er oppfylt.

Etter arbeidsmiljøloven er det et krav om 11 timers daglig hvile. Loven åpner for at det kan inngås avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakers tillitsvalgte om at hviletiden kortes ned til 8 timer. Det kan også inngås sentral avtale om forkortet hvile. Den nye bestemmelsen om arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00 kan kombineres med slik avtale om forkortet hvile. På denne måten kan arbeidstaker avtale å jobbe om kvelden til for eksempel klokken 23.00 og likevel møte på arbeid igjen morgenen etter (før klokken 10.00). Loven åpner imidlertid ikke for individuell avtale om kortere hvile.

Arbeidsgivere bør ha en mal for skriftlig avtale om arbeid mellom klokken 21.00 og 23.00. Ta kontakt på mail@sbdl.no dersom du ønsker bistand til å utarbeide dette.