Nye varslingsregler

Nye regler om varsling er forventet å tre i kraft 1. juli 2017. Det innebærer at langt på vei de fleste arbeidsgivere må oppdatere sine varslingsrutiner eller etablere nye rutiner innen utgangen av juni.

Varsling er et begrep som brukes om arbeidstakeres rett til å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Reelle varslingsmuligheter for ansatte anses som å være et viktig moment i et seriøst arbeidsliv og kan bidra til at lovbrudd, korrupsjon og annen uakseptabel adferd blir avdekket og opphører.

Arbeidsmiljøloven har i dag egne regler om arbeidstakeres rett til å varsle og gir beskyttelse mot sanksjoner fra arbeidsgiver. Regjeringen har evaluert varslingsreglene og kommet til at de hovedsakelig fungerer bra, men at det er enkelte forbedringspunkter som den nye lovendringen tar sikte på å ivareta.

De nye reglene om varsling medfører at alle virksomheter med minst 5 arbeidstakere må innføre interne skriftlige varslingsrutiner. Forslaget fra regjeringen var en grense på 10 arbeidstakere, men opposisjonen og støttepartiene gikk sammen om en grense på 5.

Forslaget til lovendring ble ferdigbehandlet den 6. juni 2017. Dato for ikrafttredelse er ikke endelig fastsatt, men statsråden har gitt signaler om at reglene skal tre i kraft fra 1. juli 2017.

For det første er det foreslått at alle varslingsreglene samles i et eget kapittel 2A i arbeidsmiljøloven, fremfor at det er fordelt på flere kapitler som i dag. Dette skal synliggjøre reglene og gjøre de mer brukervennlige.

For det andre foreslås det at varslingsreglene skal gjelde også for innleide arbeidstakere, slik at de kan også varsle om kritikkverdige forhold i den bedriften de er innleid til. Det utvidede anvendelsesområdet er begrunnet i at innleide arbeidstakere ofte har samme mulighet til å oppdage kritikkverdige forhold som bedriftens egen arbeidstakere. Derimot havner de i en mer sårbar situasjon ved å varsle enn bedriftens egne ansatte.

Et tredje forslag er at det skal bli enklere for virksomhetene å lage gode rutiner for varsling ved at visse minimumskrav til innholdet i varslingsrutinene blir lovfestet. Blant annet skal det lovfestes at rutinene må være skriftlige. Videre lovfestes det at rutinene skal oppfordre arbeidstakere til å varsle, hvilken fremgangsmåte som skal brukes for varsling og fremgangsmåten for mottak, behandling og oppfølging av varsling. Endelig skal det lovfestes at rutinene skal være lett tilgjengelige for alle arbeidstakere.

For det fjerde er det foreslått en ny bestemmelse om taushetsplikt for arbeidstakernes identitet ved varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. Formålet er å gjøre det tryggere å varsle eksternt til offentlige myndigheter.

Virksomheter med 5 eller flere arbeidstakere må dermed oppdatere sine varslingsrutiner eller etablere nye. Vi anbefaler virksomheter å gå i gang med dette arbeidet så snart som mulig, da endringene forventes å tre i kraft om få uker.

Ta gjerne kontakt om det ønskes bistand til utforming av varslingsrutiner.