Med tilbakevirkende kraft

Kan Stortinget endre en regel som får virkning for løpende pensjoner?

Les Erik Råd Herlofsens artikkel om samfunnets interesser og lovgivers handlingsrom vs enkeltindividet her.