Skattefrihet for sluttvederlag er opphevet

Fra og med 1. januar 2016 er skattefriheten for sluttvederlag etter sluttvederlagsavtalen opphevet.

Sluttvederlagsordningen inngår som ett av bilagene i tariffavtalen mellom hovedorganisasjonene.

Noen arbeidstakere trer ut av arbeidslivet før de har nådd en alder som gir rett til å ta ut AFP. Det kan være på bakgrunn av helsemessige årsaker, nedbemanning eller konkurs hos arbeidsgiver. Årlig får mer enn 2000 arbeidstakere i alderen 50 til 67 år innvilget søknad om sluttvederlag på slikt grunnlag. For mange utgjør sluttvederlaget et viktig tilskudd i en vanskelig tid.

For å ha rett til sluttvederlag må man ha fylt 50 år, men ikke ha fylt 67 år på sluttdato.

Frem til i fjor gjaldt det regler for skattefritak for et mindre beløp av sluttvederlaget. Dette skattefritaket er nå opphevet. Men dersom en arbeidstaker oppfylte kravene for å motta sluttvederlag før 1. januar 2016, vil skattefriheten gjelde selv om sluttvederlaget utbetales senere.

NB! Opphevelsen av skattefrihet for sluttvederlag etter sluttvederlagsavtalen må ikke blandes sammen med skattefritaket for ikke økonomisk skade ved usaklig oppsigelse og avskjed etter skatteloven § 5-10 e. for inntil 1, 5 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Skattefriheten etter sktl § 5-10 e. for inntil 1,5 G, er ikke opphevet.