Arbeidstidutvalgets forslag til endringer i arbeidstidsreglene

Arbeidstidutvalget har lagt frem sitt forslag til endringer i arbeidstidsreglene for departementet. Utvalget foreslår at flere arbeidstakere skal kunne unntas fra lovens bestemmelser om arbeidstid. Videre er det foreslått en utvidet mulighet til å jobbe kveld og nye regler om arbeidsfri i perioder mellom arbeid offshore.

Høsten 2014 oppnevnte Regjeringen et ekspertutvalg som skulle utrede hvordan arbeidskraften best mulig kan utnyttes i de kommende tiårene. Arbeidsutvalget har gjennomgått og vurdert arbeidstidsreguleringene i arbeidsmiljøloven. Utvalget har kommet med forslag til lovendringer sett i lys av behovet for mer arbeidskraft og økt fleksibilitet for den enkelte arbeidstaker og virksomhet.

Sentralt i rapporten fra Arbeidstidutvalget er at flere arbeidstakere skal kunne unntas fra arbeidsmiljølovens regler om maksimal tillatt arbeidstid. Slik loven er i dag, gjelder arbeidstids- bestemmelsene for alle arbeidstakere, unntatt to grupper: arbeidstakere i ledende stilling og arbeidstakere i særlig uavhengig stilling. Arbeidstidutvalget foreslår å innføre en ny type stilling som delvis skal være unntatt lovens grenser for arbeidstid, kalt delvis uavhengig stilling.

Det fremgår av rapporten at en ansatt som er i delvis uavhengig stilling vil ha en arbeidstid som ikke fastsettes på forhånd eller kan fastsettes av arbeidstakerne selv. Videre vil vedkommende ha en stilling som er ansvarsfull med noe selvstendig beslutningsmyndighet. Arbeidstaker bestemmer i hovedsak når, hvor og hvordan arbeidet utføres, og bestemmer i hovedsak omfang på arbeidet, enten direkte eller gjennom myndighet til å delegere. Kravene til innflytelse over når, hvor, hvordan og hvor mye det skal arbeides, er imidlertid mindre for delvis uavhengig stilling enn for særlig uavhengig stilling. En arbeidstaker i en delvis uavhengig stiling må likevel ha reell innflytelse over omfanget på arbeidet.

Dersom den ansatte er i en stilling som nevnt ovenfor, kan arbeidsgiver og arbeidstaker altså inngå en avtale om at arbeidstaker har en såkalt delvis uavhengig stilling. Dersom det inngås slik avtale, vil arbeidstaker være unntatt fra de fleste lovbestemmelsene om arbeidstid. Følgende grenser skal likevel gjelde for en ansatt i delvis uavhengig stilling:

  • Arbeidstaker skal ikke ha en samlet arbeidstid på mer enn 48 timer per uke i gjennomsnitt over 16 uker.
  • Arbeidstaker skal ha minimum 8 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer.

I tillegg til forslaget om å innføre en ny type delvis uavhengig stilling, foreslår Arbeidstidutvalget:

  • Der det arbeides skift eller turnus skal arbeidsgiver kunne forkorte den daglige arbeidsfri perioden og gjennomsnittsberegne den alminnelige arbeidstiden, uten å måtte inngå avtale med arbeidstaker eller de tillitsvalgte.
  • Institusjoner som gir omsorg eller behandling til personer med rus- eller atferdsproblemer kan benytte såkalte medleverordninger, som innebærer omfattende unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidregler.
  • Dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker det, kan deler av arbeidet legges til tidsrommet mellom klokken 21.00 og klokken 23.00, uten at dette skal regnes som nattarbeid
  • Den såkalte en-tredjedelsregelen (som fastsetter at en arbeidsfri periode mellom to oppholdsperioder offshore skal ha en varighet på minst en tredel av den sist avsluttede oppholdsperioden) ikke skal gjelde for arbeidstakere som er omfattet av en arbeidstidsordning som samlet sett gir bedre vern.

Regjeringen skal nå sende forslaget fra Arbeidstidutvalget på høring.

Lenke til Arbeidsdepartementets nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/overleverte-rapport-om-arbeidstidsreguleringer/id2469452/

Lenke til innstillingen fra Arbeidstidutvalget:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-1/id2467468/?ch=1&q=