Forslag til nye regler i arbeidsmiljøloven

Regjeringen har fremmet forslag om nye regler i arbeidsmiljøloven når det gjelder ulike konkurransebegrensende avtaler i et arbeidsforhold.

Det være seg konkurranseklausuler, kunde- og rekrutteringsklausuler. Det som kjennetegner disse avtalene, er at de regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker når arbeidsforholdet opphører.

De foreslåtte endringene går i hovedtrekk ut på at det må være et reelt behov, et krav til skriftlighet og en begrenset varighet, mens det for virksomhetens øverste leder kan gjøres visse unntak.

Gjeldende rett finner vi hovedsakelig i Avtaleloven §38, mens nytt forslag innebærer en etablering av et eget kapittel i Arbeidsmiljøloven.

Vi vil komme med en mere utførlig gjennomgang etter påske, og du kan lese mere om de foreslåtte endringene på www.regjeringen.no