Er “innbakt overtid” i fastlønn lovlig?

I arbeidskontrakten står det at overtid er kompensert gjennom fastlønn.

Spørsmål: Jeg er nyansatt som konsulent i et meglerfirma. I arbeidskontrakten min har jeg en bestemmelse om at overtid er kompensert gjennom fastlønnen, dvs. at jeg ikke får ytterligere betalt. Det er ikke presisert i avtalen hvilken andel av fastlønnen som utgjør overtidsbetalingen. Så langt i mitt arbeidsforhold jobber jeg veldig mye overtid, og mistenker at dette vil vedvare. Er en slik bestemmelse i arbeidskontrakten lovlig?

Svar:  Antagelig ikke. Jobber du overtid i lovens forstand, har du krav på overtidsbetaling som tilsvarer minst 40 prosent av avtalt timelønn. Det er ikke adgang til å avtale lavere overtidsbetaling, eller å avtale seg vekk fra overtidsbetaling. Dersom det – slik som i ditt tilfelle – avtales et fast tillegg i lønnen som skal dekke opp for overtidsarbeidet, må det derfor komme klart frem hva som er vanlig lønn og hva som er overtidsbetaling. Uten en slik ordning vil man ikke kunne påse at lovens krav om overtidsbetaling overholdes. Dette er derfor også presisert av Arbeidstilsynet.

Et mulig unntak som gjerne påberopes av arbeidsgiver er at ansatte er tilsatt i en såkalt særlig uavhengig stilling. Er man det, er man unntatt fra flere av lovens bestemmelser om arbeidstid, herunder krav på overtidsbetaling. Om man kan sies å være i en særlig uavhengig stilling beror på en konkret vurdering, hvor man vektlegger bl.a. i hvilken grad man har selvstendig styring over arbeidstid og arbeidsoppgaver, og selv bestemmer når og hvordan arbeidet skal utføres. I rettspraksis fra domstolene og praksis fra Arbeidstilsynet har bestemmelsen blitt tolket strengt; det skal relativt mye til å kunne anses som en særlig uavhengig arbeidstaker. For eksempel har seniorer og prosjektledere ikke blitt ansett for å ha være særlig uavhengige. Å kunne kontrollere egen arbeidstid er ikke i seg selv tilstrekkelig.

Når du som er nyutdannet og nyansatt ikke har overtidsordninger etter lovens krav, er dette derfor ikke lovlig. Du omfattes nok ikke av unntaksadgangen særlig uavhengig stilling. Følgelig er en arbeidskontrakt med innbakt overtidsbetaling uten spesifikasjon av hva som utgjør overtidsbetalingen, ikke lovlig.