Overgangsbestemmelser til forslag om høyere aldersgrense som opphørsgrunn.

Forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven inneholder blant annet et forslag om at bedriftsintern aldersgrense ikke skal kunne være lavere enn 70 år.

Forslaget forventes behandlet av Stortinget i løpet av våren 2015. Har virksomheten ansatte som når bedriftsintern aldersgrense (typisk 67 år) rundt tidspunktet for lovens ikrafttredelse, kan det oppstå spørsmål om hvilke regler som kommer til anvendelse.

Overgangsbestemmelsene skal i slike tilfeller bøte på de praktiske problemer som måtte oppstå i en slik overgangsfase. Dersom den bedriftsinterne aldersgrensen er fastsatt i en tariffavtale, presiseres det i lovforslaget at aldersgrensen løper ut tariffperioden. Er den bedriftsinterne aldersgrensen derimot fastsatt ensidig av arbeidsgiver, er departementet noe mer uklar. Departementet har varslet at de vil komme nærmere tilbake til dette.

Vi må derfor avvente den videre lovbehandlingen, men ta gjerne kontakt med oss dersom du nå sitter i en situasjon hvor du planlegger nyrekruttering som følge av at en eller flere av de ansatte når 67 årsgrensen med det aller første.