Disse lovendringene må du være klar over at trer i kraft 1. juli i år.

Onsdag 25. juni arrangerte SBDL frokostmøte hvor Kari og Thomas gjennomgikk lovendringene som trer i kraft 1. juli i år. Interessen var stor.

Følgende endringer trer i kraft:

Endringer i ferieloven i forbindelse med sykefravær

Fra 1. juli vil alle arbeidstakere som blir helt arbeidsuføre i ferien ha rett til å få utsatt tilsvarende antall virkedager til senere i ferieåret fra første sykedag. Sykefraværet må fortsatt dokumenteres med legeerklæring. Videre vil ferie som ikke blir avviklet innen ferieåret grunnet sykdom eller foreldrepermisjon ikke lenger kunne kompenseres med utbetaling ved årsslutt, slik at også denne ferien vil overføres automatisk til neste år. Les mer her.

Forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Endringene betyr  i  stor  grad  at rettstilstanden bringes tilbake til slik den var før endringene i 2011. For delvis sykmeldte begrenses plikten til å avholde dialogmøte 1 til de tilfeller der arbeidsgiver, arbeidstaker eller sykmeldt anser det hensiktsmessig å avholde slikt møte. Sykmelders og bedriftshelsetjenestens plikt til å delta i dialogmøte 1 berenses. Sykmelder plikter å delta dersom både arbeidsgiver og arbeidstaker ønsker sykmelders deltakelse, eller dersom arbeidstaker alene ønsker det. Sykmelder kan fritas dersom det foreligger ekstraordinære forhold knyttet til sykmelders arbeidsforhold. NAV, bedriftshelsetjeneste og andre relevante aktører kan delta dersom arbeidstaker eller arbeidsgiver ønsker det. Arbeidsgiver rapporteringsplikt til Arbeids- og velferdsetaten etter ni ukers sykefravær oppheves. Sanksjonsregimet overfor arbeidsgivere og sykmeldere med ileggelses av overtredelsesgebyr oppheves. I tillegg lovfestes en plikt for arbeidsgiver til å dokumentere oppfølgingen av sykmeldte arbeidstakere. Les mer her.

Reduksjon av mødrekvoten og fedrekvoten ved foreldrepermisjon

Mødre- og fedrekvoten reduseres fra 14 uker til 10 uker for barn som er født eller adoptert etter 1. juli 2014. Den totale stønadsperioden for foreldrepenger er uendret. For barn som er født eller adoptert før 1. juli i år vil mødre- og fedrekvoten fortsatt være 14 uker for hver av foreldrene. Les mer her.

Utvidet forbud mot røykerom

Tobakkskadeloven endres slik at forbudet mot røykerom på arbeidsplassen utvides til også å omfatte enkeltkontorer. Det vil fortsatt gjelde visse unntak, blant annet for hjemmekontor, beboelsesrom på institusjoner, i petroleumssektoren til havs eller når virksomhetenes art hindrer arbeidstakerne i å forlate arbeidslokalene i løpet av arbeidstiden, typisk ved strenge sikkerhetskrav. Les mer her.

Ansattes representasjon i styrende organer i konsern

Selskapslovgivningen endres slikt at det kan inngås avtale mellom et konsern og et flertall  av  de  ansatte  eller  lokale  fagforeninger  som representerer  et  flertall  av  de  ansatte  om  å  etablere  en  felles  representasjonsordning.  Videre endres  kravet  til  lokale  fagforeningers representasjonsgrad fra to tredjedeler til et flertall av de ansatte for å kunne fremme søknad til Bedriftsdemokratinemnda om innføring av en slik ordning. Les mer her.

Oppheving av rapporteringsplikt til Arbeidstilsynet

Dagens  plikt for  arbeidsgiver  til  å  gi  melding  til  Arbeidstilsynet når det er opprettet arbeidsmiljøutvalg oppheves. Les mer her.

Oppheving av krav om originalbilag i skattebetalingsforskriften 

Originalitetskravet til reiseregninger og utleggsoppstillinger oppheves. Endringen legger til rette for at utlegg nå kan behandles elektronisk fra arbeidstakers side, både på den ansattes hånd og bedriftens håndtering av utleggene i etterkant.Les mer her.

Helseundersøkelse av arbeidstakere på skip mv.

Ny forskrift om helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger trer i kraft. Les mer her.

Presentasjonen fra frokostmøtet finner du her.

Har du forslag til temaer til høstens frokostmøter? Send gjerne en e-post til Wenche-Line Bakke.