Skade under aking er yrkesskade

Dette fastslo Høyesterett i mai i år. Saken gjaldt en mann som ble skadet ved aking i forbindelse med et faglig seminar i regi av arbeidsgiver.

Arbeidsgiver hadde arrangert et obligatorisk seminar for sine ansatte. Her var det både et faglig program samt lagt opp til aktiviteter, festmiddag og dans i etterkant. Aktivitetene besto av aking med såkalt airboard. Dette var, som resten av seminaret, arrangert og betalt av arbeidsgiver. Selve akingen i seg selv var ikke obligatorisk, men fra arbeidsgivers side var det forventet at alle deltok.

Under denne akingen ble en av selskapets ansatte utsatt for en ulykke og skadene han pådro seg medførte en varig medisinsk invaliditetsgrad på 33 prosent. Han fremsatte senere krav om å få skadene godkjent som yrkesskade, men dette ble avslått av både NAV Forvaltning og senere av NAV Klageinstans. Heller ikke Lagmannsretten kom til at skadene utgjorde noen yrkesskade. Høyesterett kom imidlertid til motsatt resultat.

Folketrygdloven slår fast at yrkesskadedekning gjelder for yrkesskader som oppstår «mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidstedet i arbeidstiden». De tre vilkårene er kumulative, men har likevel en sterk innbyrdes sammenheng. Dersom vilkåret «i arbeid» er oppfylt, vil som regel også vilkåret om arbeidstedet også være det, man sier at arbeidsstedet anses midlertidig flyttet.

Spørsmålet i denne saken var om arbeidstakeren var «i arbeid» da ulykken inntraff. Til dette uttalte Høyesterett:

«Når aktiviteten har skjedd i tilknytning til et faglig seminar, vil avgjørelsen av om aktiviteten har skjedd «i arbeid», først og fremst bero på om aktiviteten må anses som arbeid i relasjon til det aktuelle seminaret, det vil si om aktiviteten inngikk i seminaret på en slik måte at den må sies å være i arbeid.»

Hovedregelen er at dersom arbeidsgiver har pålagt arbeidstaker å delta på en bestemt aktivitet, så skal aktiviteten anses for å ha skjedd «i arbeid». I denne saken gikk imidlertid Høyesterett lenger og uttalte at:

«Også aktiviteter som arbeidsgiveren forventer at arbeidstakeren skal delta på, må som hovedregel være omfattet (…). Det forhold at det var forventet at man deltok, tilsier at aktiviteten inngikk i seminaret på en slik måte at det må sies å være i arbeid.»

Dette innebærer at det ikke lenger kreves at fritidspregede aktiviteter under et faglig seminar må være obligatoriske for at ulykker som inntreffer skal bli regnet som yrkesskader. Når Høyesterett flytter grensene til å si at også aktiviteter det er forventet at arbeidstaker skal delta i innebærer det at det nå er de rent frivillige aktivitetene som er unntatt yrkesskadedekning.