Endringer i ferieloven

Ferieloven endres fra og med 1. juli 2014.

En arbeidstaker som bli helt arbeidsufør i løpet av ferien vil nå allerede fra første sykmeldingsdag kunne kreve at tilsvarende antall virkedager ferie utsettes, og gis som ny ferie på et senere tidspunkt.

Endringen skyldes at Norge med bakgrunn i EØS-avtalen må rette seg etter EU sitt arbeidstidsdirektiv, og dagens krav om seks dagers arbeidsuførhet før man har rett til utsatt ferie er i strid med dette direktivet.

Det forutsettes at arbeidstaker varsler sin arbeidsgiver så raskt som mulig, dokumenterer at man har vært syk, og at man ønsker ferien utsatt.  Tidspunktet for avviklingen av den utsatte ferie avtales i samarbeid med arbeidsgiver.

Samtidig blir dagens mulighet til å få erstattet ferie økonomisk ved sykdom eller foreldrepermisjon opphevet.  Ferie som i disse tilfeller ikke er avviklet skal i stedet overføres til påfølgende ferieår. Ferie vil kun erstattes økonomisk ved opphør av arbeidsforholdet.

Endringene er som nevnt nødvendige for at vi skal tilpasse oss EU sitt arbeidstidsdirektiv og blir gjeldende fra 1. juli d.å.