Egenmelding II

Tap av rett til bruk av egenmelding

Spørsmål:  Jeg er en arbeidsgiver i en mindre bedrift, som jeg eier selv. Nylig opplevde jeg at en arbeidstager som hadde vært sykmeldt et par dager (egenmelding) i arbeidstiden ble påtruffet på byen i et privat ærend, tilsynelatende helt frisk. Behøver jeg å finne meg i dette?

Svar:  Nei. Folketrygdlovens regler om egenerklæring vedrørende sykmelding er slik utformet at man kan tape retten til bruk av egenmelding. En arbeidsgiver kan bestemme dette, hvor arbeidstageren i løpet av 12 måneder har hatt minst 4 fravær uten å legge frem legeerklæring.

Men et annet alternativ er at hvis arbeidsgiver har rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom, kan også retten tapes på dette grunnlaget.

Før arbeidsgiver treffer en beslutning om dette skal arbeidstager få anledning til å uttale seg.

En beslutning om å ta fra arbeidstager retten til å bruke egenmelding skal vurderes på nytt etter 6 måneder. Før du tar standpunkt til dette, bør du innkalle arbeidstageren for å få en forklaring på det inntrufne. Den forklaringen bør i dette tilfellet være god. Samtidig hender det jo at folk bærer på alvorlig sykdom som gjør vedkommende helt arbeidsufør uten at det ved første øyekast virker slik.

Når det gjelder reaksjoner utover tap av egenmelding, kan forholdet også begrunne en advarsel. Skoft av denne type kan også være oppsigelsesgrunn i alvorlige tilfeller, men normalt bør en førstgangsreaksjon være en advarsel. Men alt avhenger av om vedkommende egentlig var arbeidsfør eller ikke, og hva slags forklaring på fraværet for øvrig som finnes.