Yrkesskadedekket på seminar?

Selv om arbeidstaker skulle skade seg på seminar arrangert av arbeidsgiver er han ikke nødvendigvis yrkesskadedekket.

For å kunne få rettigheter som yrkesskadet etter folketrygdloven må tre vilkår være oppfylt: For det første må skaden, eventuelt sykdommen, ha skjedd «på arbeidsstedet». For det andre må den ha skjedd «i arbeidstiden». Det siste vilkåret er at arbeidstaker må ha vært «i arbeid» da skaden skjedde.

Spørsmålet hvorvidt de tre vilkårene er oppfylt eller ikke byr ofte på tvil. Her skal vi se nærmere på spørsmålet om når arbeidstaker i henhold til loven er «i arbeid».

Ordlyden «i arbeid» skal tolkes såpass vidt at hvile- og spisepauser omfattes. En arbeidstaker som f.eks. skader seg i lunsjpausen på hvilerommet på arbeidsplassen er således yrkesskadedekket.

Hva så der arbeidstaker skader seg på selskapets årlige sommerfest, på bedriftstur eller på seminar. Er vedkommende da «i arbeid»?

I rettspraksis er det lagt stor vekt på tilknytningen mellom skadesituasjonen og skadelidtes ordinære arbeidssituasjon. Der denne tilknytningen er nær taler det for at arbeidstaker er yrkesskadedekket og motsatt der tilknytningen er fjern. Dette utgangspunkt tok også lagmannsretten i en dom av 14. november 2013 da retten skulle ta stilling til om en arbeidstaker som ble utsatt for en akeulykke på et seminar arrangert av arbeidsgiver var «i arbeid» da ulykken skjedde.

Samlingen i den aktuelle saken skulle vare i 3 dager. Det var satt opp et faglig program etterfulgt av visse aktiviteter. En av aktivitetene var aking. Under denne akingen ble en av selskapets arbeidstakere hardt skadet. Spørsmålet var om han var «i arbeid» da skaden inntraff.

Lagmannsretten uttalte innledningsvis at «skader under fritidspregede aktiviteter på et fagseminar må anses å ligge i et grenseområde for hva som er dekket etter yrkesskadeloven. (…) ikke enhver ulykke som skjer i forbindelse med arbeidet, regnes som yrkesskade. At arbeidskolleger gjør noe sammen, er ikke nok.»

Retten sammenlignet saken med Hålogaland lagmannsrettsdom av 18. mai 2009, hvor en selger ble utsatt for ulykke da han kjørte en såkalt RIB under et salgsmøte bedriften arrangerte. Aktiviteten var bevisst valgt for å understreke temaet for salgsmøtet; «Speed Game», bedriftens nye salgsstrategi om å være raskt ute på markedet. Vedkommende ble ansett å være «i arbeid» da ulykken skjedde. Samme domstol kom til motsatt resultat i en dom av 5. januar 2010 som gjaldt en ansatt som under et seminar skled og falt på vei ut i slalåmbakken under den delen av programmet som var avsatt til lunsj og friluftsliv.

I saken fra 2013 kom retten til at akingen ikke kunne anses som en «integrert del av temaet for møtet». Dette selv om akingen var et organisert opplegg hvor det var forventet at alle deltok. Retten karakteriserte risikoen akingen medførte som «særegen» og presiserte at den ikke var avledet av arbeidet. Det var heller ikke godtgjort at akingen var ment å ha, eller faktisk hadde, noe faglig formål om å bedre samhandlingen mellom arbeidstakerne. Vedkommende var derfor ikke yrkesskadedekket.

Hvorvidt arbeidstaker skal anses å være «i arbeid» eller ikke kan altså være vanskelig å avgjøre. Særlig gjelder dette når ulykken skjer under mer fritidspregede aktiviteter.

Som arbeidsgiver er det derfor viktig at du er kjent med regelverket og opplyser arbeidstakerne om reglene som gjelder før du inviterer til risikofylte aktiviteter da arbeidstaker ikke vil være yrkesskadedekket.