Egenmelding I

Hvor lenge må en medarbeider ha vært ansatt før egenmelding kan benyttes?

Spørsmål:   En nyansatt meldte seg syk allerede i løpet av den første måneden av ansettelses- forholdet. Jeg mener å ha lest et sted at ansatte må ha vært ansatt en viss tid før egenmelding kan benyttes. Er dette riktig?

Svar:   Det er riktig at det er krav om forutgående ansettelsestid før man kan inngi egenmelding ved sykefravær. Arbeidstagere må ha vært ansatt i minst 2 måneder før arbeidsuførheten oppsto før egenmelding kan benyttes, jfr. folketrygdloven § 8-254, 1. ledd. Vedkommende vil da måtte kontakte lege første fraværsdag for å få rett til sykepenger. Det får man nemlig rett til etter 4 ukers ansettelse. Ved sykdomsfravær før dette, får man intet.