Bruk av deltid

Hvem skal bruken av deltid drøftes med, og hva skal egentlig drøftes?

Spørsmål:   Vi har hørt at det gjelder en plikt for arbeidsgiver til jevnlig å drøfte bruken av deltid i virksomheten. Hvem skal dette drøftes med og hva skal egentlig drøftes?

Svar:   Plikten til drøfting om bruk av deltid følger av arbeidsmiljøloven § 14-1 a. Denne bestemmelsen trådte i kraft fra 1. januar 2014. Plikten gjelder for arbeidsgiver, som skal drøfte temaet med de tillitsvalgte. Dette skal skje minst én gang per år, men kan skje oftere dersom partene er enige om det eller dersom en slik plikt følger av avtale- eller annet regelverk. Formålet er at partene skal gjennomføre en reell drøfting av virksomhetens deltidsbruk. Dette forutsetter at arbeidsgiver på forhånd gir de tillitsvalgte tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon om bruken av deltidsansatte i virksomheten. Informasjonen/dokumentasjonen må gis på forhånd slik at de tillitsvalgte får tilstrekkelig tid til å sette seg inn i temaet og eventuelt foreta nødvendige undersøkelser eller lignende.