Dagpenger

Ansattes rett på dagpenger ved permittering.

Spørsmål:  Hei.  Jeg leder en bedrift som fra tid til annen sliter, og er i perioder nødt til å permittere våre arbeidstakere helt eller delvis. Vi har opplevd et par ganger at våre arbeidstakere som måtte permitteres ikke har fått dagpenger fra NAV, selv om vi hadde protokoll på at de ansatte var enige med oss at det var behov for permitteringer. Jeg har nå hørt at dagpengereglene under permittering er endret. Hva betyr dette i praksis? Blir det da lettere for våre ansatte å motta dagpenger under permittering?

Svar:  Hei.  Det stemmer at fra og med 3. februar d.å. er det innført endringer i dagpengeforskriften under arbeidsløshet. Endringen innebærer at så lenge arbeidsgiver kan dokumentere at det foreligger enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere om at det er grunnlag for permitteringer, skal NAV nå bare unntaksvis gjøre en nærmere vurdering av permitteringsårsaken eller av hva som er gjort for å unngå permittering.  Det forutsettes samtidig at arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan forventes for å unngå permitteringer.  Departementet legger til grunn at det må kunne innvilges dagpenger, uten at det stilles opp krav om at mangelen på arbeid må være uforutsett, ekstraordinær eller plutselig. Men jo mer forutsigbar mangelen på arbeid er, jo større krav kan settes til dokumentasjonen knyttet til hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering.

I tillegg til at arbeidsgiver dokumenterer lokal enighet om permitteringer må den permitterte arbeidstaker som før i tillegg oppfylle de generelle vilkårene for dagepenger.

Dersom det ikke foreligger enighet om permitteringer eller dokumentasjon for enighet mangler skal NAV vurdere nærmere om vilkårene om midlertidighet og om mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke, er oppfylt.