Har en vikar krav på fast ansettelse?

Spørsmål:  Den 1.4.2013 ble jeg sammen med 6 andre ansatt i forskjellige vikariater. Det er uklart hvem jeg var vikar for på tilsettingstidspunktet. Etter 2 måneders opplæring ble jeg tilbudt overflytting til ny seksjon, da jeg var særlig egnet for en stilling her. I forbindelse med dette ble jeg også tilbudt ekstra opplæring. Den 1.6. 2013 startet jeg opplæringen på den nye seksjonen. Jeg ble tilsatt i vikariatet uten at stillingen ble utlyst internt. Kontrakten min utløper den 3.2.2014. Personen jeg nå er i vikariat for, sa opp sin stilling mens vedkommende var i permisjon i juni 2013. Formelt har stillingen jeg vikarierer i vært ubesatt siden september/oktober 2013. Jeg mener derfor å ha dekket et reelt og varig arbeidsbehov siden da. Min arbeidsgiver har unnlatt å besvare mine henvendelser vedrørende fast ansettelse. Han har nylig på et seksjonsmøte informert om at stillingen skal utløses internt i bedriften. Jeg mistenker at han ikke ønsker å ha meg ved avdelingen lenger og heller erstatte meg med noen som nylig er tilsatt i vikariat.

Mitt spørsmål blir derfor: Har jeg krav på fast ansettelse, da arbeidsgiver ikke utlyste stillingen (i oktober 2013) – og jeg i ettertiden har dekket et reelt arbeidsbehov.

Stillingen var for øvrig utlyst som 1 års vikariat. Kontrakten tilsier imidlertid at vikariatet kun varer 1+0 måneder (1.4.2013 – 3.2.2014). Meg bekjent er heller ikke ansettelsen av vikar i april 2013 drøftet med tillitsvalgte.

Svar:  Også midlertidig ansatte har krav på å oppnå en fortrinnsrett til stillinger som blir utlyst fast. Vilkåret er imidlertid at de har vært ansatt i virksomheten i til sammen minst 12 måneder de 2 foregående år. Vikarer oppnår imidlertid ikke denne fortrinnsretten. Det er spesifikt unntatt i loven. Bakgrunnen for dette er at arbeidsgiver er i en tvangssituasjon når vikariater skal besettes – han kan ikke regne med optimal interesse når stillingen utløses som et vikariat.

I ditt tilfelle har du uansett vært ansatt som midlertidig i for kort tid; dette selv om man ikke skulle betrakte din tilsetting reelt som et vikariat. Svaret er derfor at du antagelig ikke kan kreve å bli fast ansatt med støtte i rettsregler, dvs. arbeidsmiljølovens § 14-2.