Krav på sykepenger etter foreldrepermisjon?

Spørsmål:  Vi har en arbeidstaker som er i foreldrepermisjon og som skulle komme tilbake i arbeid påfølgende mandag. Vedkommende har imidlertid blitt syk og kommer til å være borte fra arbeidet en stund fremover. Har vi da plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden?

Svar:  Nei, det har dere ikke.  Arbeidsgiveren plikter ikke å betale sykepenger i dette tilfellet, men retten til sykepenger fra trygden er i behold. Dette skyldes at midlertidige avbrudd på mer enn 14 dager på grunn av blant annet lovbestemt permisjon regnes som avbrudd i arbeidsforholdet i forhold til folketrygdloven (ftrl) § 8‑15 andre ledd. Etter slike avbrudd plikter arbeidsgiveren ikke å yte sykepenger i arbeidsgiverperioden før arbeidsforholdet igjen har vart i fire uker. Det fremgår imidlertid av ftrl § 8‑17 første ledd bokstav b at vilkåret om fire ukers opptjeningstid ikke gjelder dersom vedkommende umiddelbart før sykefraværet har vært i arbeid eller mottatt for eksempel ytelser ved fødsel og adopsjon i til sammen minst fire uker. I slike tilfeller vil det kunne foreligge rett til sykepenger fra NAV fra første dag. Den ansatte må derfor fremsette kravet over sitt lokale NAV kontor for å motta sykepenger etter bestemmelsene for arbeidstakere fra første fraværsdag (mandag).