Har jeg krav på økt stillingsprosent?

Spørsmål:  Jeg jobber som sykepleier i 50 % fast stilling på et privat sykehjem. De siste par årene har jeg tatt mange ekstra vakter på en annen avdeling i nesten like stor stilling. Jeg har nå lyst til å fortsette å jobbe fast i 100 % stilling og har tatt dette opp med arbeidsgiver. Arbeidsgiver mener at jeg ikke har krav på å øke stillingsprosenten så lenge der ikke er noen ledige stillinger i bedriften. Er det noe jeg kan gjøre for å få dette til?

Svar:  Spørsmålet ditt er høyest relevant. Det er ikke sjeldent at deltidsansatte i realiteten jobber mer enn den opprinnelige avtalte stillingsprosent. Virksomheten har gjerne behov for at deltidsansatte tar ekstravakter og arbeider overtid, enten det er på grunn av økt arbeidsmengde, sykefravær eller permisjoner. Tidligere har en slik ordning vært praktisert uten at det kunne medføre rett til økt stillingsbrøk for den deltidsansatte. 

Dette har nå blitt endret fra nyttår. Deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har jobbet utover avtalt arbeidstid, vil nå ha rett på en stilling tilsvarende faktisk arbeidstid i denne perioden. Regelen trådte i kraft 1. januar i år, men det gis ikke tilbakevirkende kraft slik at du dessverre ikke har rett til å kreve en større stillingsprosent per d.d. med hjemmel i arbeidsmiljøloven.   

Dette betyr at du først kan kreve økning av stillingsprosent i henhold til arbeidsmiljøloven pr 1. januar 2015, dersom du også i år tar jevnlig ekstravakter eller jobber overtid utover din ordinære stillingsprosent. Det du må da gjøre er å finne frem til den konkrete økningen i stillingsprosenten og fremme krav om dette overfor arbeidsgiver. 12-månedersperioden beregnes da bakover i tid med utgangspunkt i det tidspunkt du fremmer krav om økt stilling. Arbeidsgiveren din vil kun motsette seg krav om økt stillingsprosent dersom han kan dokumentere at behovet for merarbeid ikke lenger er tilstede.  Et eksempel kan være at virksomheten har foretatt nedbemanning på arbeidsplassen, eller planlegger nedbemanning i nær fremtid. Noe som ikke virker aktuelt i ditt tilfelle.

Husk at du ikke kan velge stillingsprosent eller velge arbeidstid og sted. Du må i utgangspunktet akseptere å ta ut hele den stillingsutvidelsen som tilsvarer det reelle merarbeidet. Videre skal det nærmere innholdet i stillingen, herunder arbeidstid og arbeidssted, tilsvare innholdet i merarbeidet den ansatte har gjort i 12-månedersperioden. Dette betyr at du heller ikke kan velge hvilken avdeling du vil arbeide på, men må akseptere at virksomheten velger å bruke deg på den avdelingen merarbeidet tidligere har vært utført på.

Vi anbefaler likevel at du snakker med arbeidsgiver og minner de om lovendringen for å se om dere kan komme til enighet selv om du ikke kan bruke hjemmelen i arbeidsmiljøloven ennå.

Er ikke arbeidsgiver villig til å øke stillingsprosenten vil du bli nødt til å ta rettslige skritt for å kreve stillingsprosenten økt. Fra 1. januar 2015 vil ikke slike tvister kunne bringes direkte inn for domstolene. Tvist om rett til utvidet stilling etter arbeidsmiljøloven må da først behandles av tvisteløsningsnemnda, jf. aml § 17-2.