Gode kontrakter gir deg spillerom, ingen eller dårlige kontrakter binder fast.

I mange av de sakene vi møter er det et gjentagende tema at partene ikke har skrevet ferdig en kontrakt eller at kontrakten angir vilkår arbeidsgiver senere angrer på.

Vi vil derfor minne om viktigheten av at kontrakter er formulert nøye og gjennomtenkt – og helst inngått før arbeidstaker tiltrer. En fersk påminnelse om dette fikk vi ved en dom fra Borgarting lagmannsrett torsdag forrige uke, hvor en arbeidsgiver som ønsket en midlertidig ansatt fikk en fast en som følge av at arbeidsgiver hadde bommet med kontraktene.

Saken (LB-2013-004048) gjaldt en kvinne som i mars 2012 ble tilsatt uten skriftlig arbeidsavtale ved et kommunalt sykehjem. Arbeidsgiver opplevde å ha et midlertidig behov og ønsket en midlertidig ansettelse. I juni ble hun, trolig ved en feil fra arbeidsgivers side, tilsendt arbeidsavtale for fast stilling i stedet for midlertidig. Arbeidstakeren undertegnet denne. Etter noe tid krevde arbeidsgiver – forgjeves – kontrakten tilbakelevert. I august ble kvinnen tilsendt arbeidsavtale for midlertidig ansettelse for perioden 16. mai-18. september, som hun ikke undertegnet. Arbeidsgiver foretok seg ikke mer før den i november på nytt – også forgjeves – ba kvinnen om å undertegne den midlertidige kontrakten. Da kvinnen møtte på arbeid 1. desember, ble hun avvist. Lagmannsretten fant det ikke sannsynliggjort at partene hadde inngått avtale om midlertidig tilsetting. Kvinnen ble tilkjent oppreisning og erstatning for lønnstap.

Arbeidsgiver ville unngått hele denne saken dersom 1) Avtaleforholdet var skriftliggjort før arbeidsforholdet startet og 2) Arbeidsgiver hadde sendt ”riktig” kontrakt. Slikt skjer den beste 